Het bericht 'Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?'

2019Z08979

Vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?' (ingezonden 2 mei 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?’? 1)
  2. Wanneer worden de duurzaamheidscriteria en cascaderingsafspraken voor de inzet van biomassa vastgelegd?
  3. Deelt u de opvatting dat de eisen rondom luchtkwaliteit en filters omhoog moeten worden bijgesteld? Deelt u de zorgen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en deelt u de mening van het RIVM dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de gezondheidseffecten van biomassa? 2) Zo ja, gaat u meer onderzoek doen? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat, gezien de zorgen van zowel veel omwonenden van biomassacentrales als het RIVM, het verstandig is een pas op de plaats te maken met het verlenen van nieuwe vergunningen en subsidies aan biomassacentrales, in ieder geval tot de duurzaamheidscriteria en cascaderingsafspraken zijn vastgesteld? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoeveel biomassa is er naar uw opvatting binnen Nederlands grondgebied potentieel duurzaam beschikbaar? Heeft u een voorkeur voor lokale bronnen van biomassa zoals snoeihout?
  6. Bent u bereid het traject rondom bijvoorbeeld de biomassacentrale in Diemen gezien het bovenstaande tijdelijk stop te zetten, totdat meer duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit en wat de afspraken zijn rondom duurzaamheid en cascadering? Zo nee, waarom niet?

 

 

1) NOS, 28 april 2019; https://nos.nl/artikel/2282433-steeds-meer-biomassacentrales-goed-of-slecht-voor-het-klimaat.html

2) https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/499210-rivm-onderzoek-nodig-naar-gezondheidseffecten-biomassa

Indiener(s)
Tweedemonitor