Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’Het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06859

2019Z06859

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’.(ingezonden 5 april 2019)

1

Bent u er van op de hoogte dat beleid en producten vaak zijn ontwikkeld met de man als norm, waardoor het in de praktijk nadelig kan uitpakken voor vrouwen, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’? 1)

2

Deelt u de mening dat de "gender data gap", het gebrek aan goede gegevens over vrouwen, een probleem vormt omdat bij ontwikkeling van beleid en producten vaak de aanname wordt gedaan dat mannelijke behoeften universele behoeften zijn?

3

Deelt u de mening dat het goed zou zijn voor beleid en producten wanneer in de data, bij het testen van een toepassing, in het team dat de toepassing ontwikkelt vrouwen beter vertegenwoordigd zijn?

4

Bent u op de hoogte van het onderzoek dat Atria heeft gedaan naar gendersensitief beleid in opdracht van de Kamer?

5

Hoe zorgt de rijksoverheid dat data over vrouwen en het perspectief van vrouwen goed wordt meegenomen in de ontwikkeling van wet- en regelgeving?

6

Bent u van mening dat het toetsen van effecten op gendergelijkheid in het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving hierbij voldoen? 2) Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u bereid de nieuwe Wet Digitale Overheid te laten toetsen op gendersensitiviteit en genderongelijkheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u de resultaten van deze toets voor de plenaire behandeling in de Kamer toesturen?

1) https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vrouwen-kunnen-niet-autorijden-en-dit-is-waarom~b2eed10a/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink

2) https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/verplichte-kwaliteitseisen/effecten-op-gendergelijkheid


Gerelateerd

Het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’

Het artikel ‘Vrouwen kunnen niet autorijden en dit is waarom’

Het bericht ‘75-plussers blijven in onzekerheid: mag ik nu wel of niet autorijden’

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

Vrouwelijke ondernemers

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

De vergoeding van kunstmatige inseminatie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl