Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schietenHet bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06601

2019Z06601

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten. (ingezonden 3 april 2019)

1

Kent u het bericht ‘Provincie Limburg gaat wasberen afschieten’ en het opiniestuk ‘Wasbeer vogelvrij in Limburg’? 1) 2)

2

Wist u dat inmiddels ongeveer 16.000 mensen in een petitie hun zorgen hebben geuit over het afschot van wasberen in Limburg en de teller nog loopt? 3)

Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere Kamervragen over de plannen om wasberen te gaan schieten in Limburg? 4)

3

Wist u dat in Duitsland, waar miljoenen wasberen in het wild voorkomen, jarenlang geprobeerd is de wasbeer uit te roeien zonder succes, en dat wasberen daar momenteel een geaccepteerde inheemse soort zijn? 5)

4

Erkent u dat de provincie Limburg slechts een ‘inventarisatieonderzoek’ heeft laten doen en dat op basis daarvan alleen een inschatting kon worden gemaakt van het aantal dieren?

5

Erkent u dat die inschatting varieert van slechts ‘eenlingen’ tot 50 of 100 dieren?

6

Klopt het dat de provincie Limburg niet weet of het gaat om enkele wasberen afkomstig uit de huiselijke sfeer of dat het gaat om migrerende dieren vanuit Duitsland?

7

Wist u dat wetenschappers tot de conclusie komen dat gerichte uitroeiingscampagnes niet werken? 5)

8

Wist u bovendien dat dezelfde wetenschappers hun zorgen uiten over het feit dat lokale bestrijding ervoor zorgt dat “de voorplanting minder door dichtheidsafhankelijke factoren geremd wordt” en “er altijd sprake zal blijven van instroom uit Duitsland”? 5)

9

Wist u dat wetenschappers daarom waarschuwen voor jaarlijks terugkerende kosten wanneer ingezet wordt op gerichte uitroeiing? 5)

10

Erkent u dat de provincie belastinggeld gaat verspillen aan een volgens wetenschappers ineffectieve methode? Zo nee, waarom niet?

11

Deelt u de mening dat het niet te rechtvaardigen is dat de provincie Limburg jaarlijks tonnen spendeert aan de jacht, maar diervriendelijke oplossingen voor de wasbeer te duur vindt, terwijl al opvangcapaciteit aangeboden was? Zo nee, waarom niet?

12

Deelt u de mening dat het niet te rechtvaardigen is dat er wordt overgegaan op afschot zonder goed overleg met experts over diervriendelijke methoden, gezien de gerede twijfels over de effectiviteit van de maatregel en zonder dat bekend is om hoeveel wasberen het eigenlijk gaat? Zo nee, waarom niet?

13

Erkent u dat u verantwoordelijk bent voor het beleid om de internationale en Europese biodiversiteitsdoelen te halen?

14

Erkent u dat de afname van de biodiversiteit bij de bron aangepakt moet worden, zoals de extreem vervuilende landbouw en de versnippering van het natuuroppervlak?

15

Erkent u dat het uitroeien van weerloze dieren onder het mom van de biodiversiteitsdoelen een schijnoplossing is?

16

Erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is om zicht te houden op en richting te geven aan de invulling van de EU-verordening aangaande invasieve exoten?

17

Ziet u vanuit die verantwoordelijkheid aanleiding om de provincie Limburg aan te spreken op hun invulling ervan? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

1) https://nos.nl/artikel/2277790-provincie-limburg-gaat-wasberen-afschieten.html ; https://nos.nl/artikel/2278179-provincie-limburg-houdt-vast-aan-afschieten-wasberen.html

2) https://www.aap.nl/nl/news/blog-wasbeer-vogelvrij-limburg

3) https://nos.nl/artikel/2278625-16-000-mensen-tekenen-petitie-tegen-afschieten-limburgse-wasberen.html

4) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 950

5) Alterra, Wasberen in Nederland, 2008. In opdracht van het ministerie van LNV. https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-333638323633


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl