Tweedemonitor / Kamervraag / Het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ (2017) en het niet automatisch stopzetten van de OV-studentenkaartHet rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ (2017) en het niet automatisch stopzetten van de OV-studentenkaart

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06594

2019Z06594

Vragen van het Özdil (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ (2017) en het niet automatisch stopzetten van de OV-studentenkaart. (ingezonden 3 april 2019)

1

Herinnert u zich het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ uit 2017, waarin wordt geconcludeerd dat ‘account based ticketing’ de mogelijkheid biedt om de OV-studentenkaart automatisch te laten stopzetten? 1)

2

Heeft u kennisgenomen van de conclusie uit dit rapport dat 'account based ticketing' binnen enkele jaren doorgevoerd kan worden voor de OV-studentenkaart? Hoe staat het anderhalf jaar later met de voortgang om deze technologie te implementeren voor de OV-studentenkaart?

3

Waarom is niet voor 'account based ticketing' gekozen voorafgaand aan de invoering van de OV-studentenkaart?

4

Bent u ervan op de hoogte dat account based ticketing al medio 2012 werd geïntroduceerd met de invoering van de NS-Business Card? 2)

5

Heeft uw ministerie voorafgaand aan de invoering van de OV-studentenkaart onderzoek gedaan naar deze technologie? Zo ja, wat was de exacte motivatie om niet voor 'account based ticketing' te kiezen? Zo nee, waarom niet?

6

Is het waar dat de vervoerbedrijven voorafgaand aan de invoering van de OV-studentenkaart hebben aangegeven dat het technisch niet mogelijk was om het studentenreisproduct ‘automatisch’ of ‘op afstand’ stop te zetten?

7

Kunt u nader uiteenzetten wat de vervoerders verstonden onder ‘technisch onmogelijk’? Betrof het een fundamentele technologische beperking? Of bedoelden de vervoerders: onmogelijk zonder additionele wijzigingen in het systeem zoals het destijds was geïmplementeerd?

8

Hoe is het mogelijk dat het voornoemde rapport concludeert dat blacklisting inmiddels wél een valide optie is om het studentenreisproduct stop te zetten, terwijl het Nederlandse systeem nog steeds gebruik maakt van dezelfde technologie?

9

Hoe kan het dat al jarenlang in Londen ‘refunds’ voor reizigers worden klaargezet op geselecteerde poorten en palen, wat de suggestie wekt dat een reisproduct weliswaar niet ‘op afstand’ uitgeschakeld kan worden, maar wel bij in- en uit-checkmomenten?

10

Bestaat er een mogelijkheid dat de vervoerders met ‘technisch onmogelijk’ bedoelden dat het onmogelijk was zonder een ‘stevige systeemwijziging’?

11

Met welke adviseurs en belangenbehartigers heeft het ministerie voorafgaand aan de invoering van de OV-studentenkaart contact gehad?

12

Bent u ervan op de hoogte dat de Nationale ombudsman in het rapport ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’ enkele communicatie-oplossingen voorstelt, zoals het versturen van een sms of een brief naar studenten wanneer zij geen recht meer hebben op het studentenreisproduct? 3)

13

Heeft u ervan kennisgenomen dat ook het Expertisecentrum OV-betalen van de TU Delft op deze communicatie-oplossingen aandringt? Zijn al deze aanbevelingen al overgenomen en geïmplementeerd?

14

Bent u ervan op de hoogte dat vervoerders eerder aangaven dat zij niet mogen controleren of studenten die een boete ontvingen daadwerkelijk ook gereisd hebben, vanwege privacybeperkingen?

15

Kunt u uitleggen waarom studenten, door maatregelen van u, nu geen boete meer hoeven te betalen als zij geen gebruik maken van hun OV-studentenkaart terwijl het recht op vrij reizen al is vervallen?

16

Kunt u uitleggen hoe het kan dat de privacywetgeving volgens de vervoerders eerder wel een obstakel voor deze maatregel vormde en nu niet meer?

17

Wat is het totaalbedrag aan boetes die studenten over de jaren 2018 en 2017 hebben betaald vanwege het overschrijden van het studentenreisrecht?

18

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) Kamerstuk 23 645, nr. 653

2) http://2015.nsjaarverslag.nl/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/NS_Jaarverslag2011.pdf

3) https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/2017040%20Rapport%20Een%20gewaarschuwd%20mens%20telt%20voor%20twee.pdf


Gerelateerd

Het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ (2017) en het niet automatisch stopzetten van de OV-studentenkaart

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl