Tweedemonitor / Kamervraag / Het grote tekort aan sociale huurhuizenHet grote tekort aan sociale huurhuizen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06273

2019Z06273

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het grote tekort aan sociale huurhuizen. (ingezonden 29 maart 2019)

1

Kent u het bericht en de oproep van Federatie Opvang dat het ‘tekort sociale huurwoningen is zo groot dat er een deltaplan nodig is'? 1) Wat is uw reactie daarop?

2

Hoe gaat u ervoor zorgen dat er snel structureel meer betaalbare, sociale huurhuizen komen, zonder dat de kwaliteit van de huizen achteruit gaat en zonder dat er wordt getornd aan huurdersrechten?

3

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de norm blijft dat mensen een vast en geen tijdelijk huurcontract hebben aangezien u en een deel van de Kamer ‘flexwonen’ wil stimuleren?

4

Waar moeten bewoners van een tijdelijke woning naar toe als hun huurcontract afloopt maar er geen andere beschikbare en betaalbare woning is?

5

Hoe verhoudt uw beleid om de verkoop van sociale huurhuizen te stimuleren zich tot het tekort aan minstens 80 duizend sociale huurwoningen? Bent u bereid uw beleid te herzien en de verkoop aan derden, met name particuliere beleggers, te stoppen?

6

Zijn er nog steeds op korte termijn 10 duizend huurhuizen nodig of is dit aantal inmiddels gegroeid, omdat Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie al in 2016 meldden dat er snel 10 duizend extra woningen nodig waren voor doelgroepen uit opvang en ggz? Wat heeft u sinds die oproep gedaan om mensen uit de maatschappelijke opvang en de ggz aan een betaalbaar huis te helpen? 2)

7

Waar kunnen mensen terecht die urgent een woning nodig hebben, zoals mensen van wie hun relatie stuk loopt en zij toevallig wonen in een regio waar er woningnood heerst?

8

Kunt u schematisch aangeven hoe u de tien aangenomen moties over het aanpakken van de woningnood onder met name kwetsbare groepen heeft uitgevoerd, per motie? Kunt u aangeven hoeveel extra betaalbare huurwoningen er bij zijn gekomen tussen 2015 en 2019 of vindt u dat de moties niet voldoende of naar behoren zijn uitgevoerd? 3)

9

Klopt het dat de wachttijden bij De Alliantie kunnen oplopen tot 20 jaar? Zo ja, hoe verklaart u dat? 4)


10

Wat is de laatste stand van zaken van wacht- en zoektijden in ons land voor sociale huurhuizen? Kunt u overzicht geven per woningmarktregio, en zo nee bent u bereid dat te onderzoeken?

11

Hoe verhoudt het eisen van extra belastingen op sociale huurhuizen, in de vorm van de verhuurderheffing en de uitwerking van ATAD, zich tot het oplossen van de tekorten in de sociale huursector?

12

Wat is uw reactie op de woorden van de bestuurssecretaris van Lefier die stelt: “Uitgelezen moment om de verhuurderheffing af te schaffen, onder voorwaarde dat wij corporaties elke euro die ons dat bespaart inzetten ten dienste van de volkshuisvesting”, gezien het begrotingsoverschot van maar liefst 11 miljard euro ? Bent u bereid om de extra belastingen voor de sociale huursector om te zetten in een investeringsplicht, zodat er meer geld vrij komt voor nieuwbouw, verduurzaming en lagere huurprijzen? 5) 6)

1) NOS, 24 maart 2019, https://nos.nl/artikel/2277427-tekort-sociale-huurwoningen-is-zo-groot-dat-er-een-deltaplan-nodig-is.html
2) https://www.opvang.nl/site/item/woningnood-kwetsbare-groepen-op-agenda-tweede-kamer
3) Tien aan aangenomen moties over aanpak woningschaarste voor m.n. kwetsbare groepen tussen 2015 en 2019 (bron: Federatie Opvang, brief 29 januari 2019, documentnummer 2019D03599)
1. 22 januari 2015 Motie van het lid Berckmoes-Duindam c.s. over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen voor uitstroom maatschappelijke opvang. (29325, nr 71)
2. 8 oktober 2015 Motie Linda Voortman voor ontwikkeling actieplan nieuwkomers/herstarters op de woningmarkt (34 300 XVIII, nr 290)
3. 10 december 2015 Motie Bashir over meer betaalbare huurwoningen voor ouderen of mensen met een beperking. (19 637, nr 2100)
4. 17 maart 2016 Motie van het lid Berckmoes-Duindam c.s. over gemeenten stimuleren om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen.(29325, nr 76)
5. 31 mei 2016 Motie Albert de Vries om maatregelen regering hoe deze op korte termijn gaat voorzien in behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. (32 847, nr 230)
6. 20 juni 2017 Motie Ronnes over een plan om het tekort aan geschikte huurwoningen voor verwarde personen weg te werken.(29 453, nr 444)
7. 11 december 2017 Motie Dik-Faber en Voortman over uitbreiding van het actieprogramma Weer Thuis. (34 775, nr 33) (motie is per einde 2018 uitgevoerd)
8. 29 mei 2018 Motie Koerhuis en Dik-Faber over tijdelijke huisvesting. (32847, nr. 396)
9. 12 november 2018 Motie Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties (35000 VII, nr. 52)
10. 29 november 2018 Motie René Peters over een actieplan om uithuiszettingen te voorkomen (35 000 XV, nr 53)
4) http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1496512-woningnood-legt-druk-op-gezinsleven-karin-kleis-waterink
5) Twitter 26 maart 2019, https://twitter.com/ErikRTimmer/status/1110531601467953154
6) NOS, 26 maart 2019, https://nos.nl/artikel/2277617-begrotingsoverschot-stijgt-meer-dan-verwacht.html


Gerelateerd

De hoge prijs die huurders betalen voor de verkoop van sociale huurhuizen aan beleggers

Het grote tekort aan sociale huurhuizen

Een Zweedse belegger die huurhuizen opkoopt

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

Het bericht domper voor wethouder Kurvers: corporaties zien niets in plan voor duurdere huurhuizen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Acuut gevaar voor zorg door tekort aan medische hulpmiddelen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl