Tweedemonitor / Kamervraag / Problemen bij de invoering van het abonnementstariefProblemen bij de invoering van het abonnementstarief

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03527

2019Z03527

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over problemen bij de invoering van het abonnementstarief (ingezonden 21 februari 2019)

1

Wat vindt u ervan dat meerdere gemeenten de huishoudelijke verzorging als een algemene voorziening hebben aangemerkt, in plaats van een maatwerkvoorziening, waardoor mensen geconfronteerd worden met hun oude (vaak hogere) eigen bijdrage? 1)

2

Wat vindt u ervan dat mensen in sommige gemeenten hun oude, hogere eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging moeten betalen en daarnaast ook nog het abonnementstarief moeten betalen voor voorzieningen als een scootmobiel, dagbesteding of traplift?

3

Heeft u er kennis van genomen dat er gemeenten zijn die mensen meer uren huishoudelijke verzorging geven in de vorm van een medische indicatie? Wat vindt u ervan dat deze mensen twee facturen moeten betalen voor de huishoudelijke zorg en de meer-uren die zij krijgen?

4

Is er sprake van een onjuiste toepassing van het tarief in de algemene maatregel van bestuur (AMvB), aangezien mensen nu worden geconfronteerd met dubbele facturen, terwijl het de bedoeling van het abonnementstarief was de stapeling van eigen bijdragen te voorkomen?

5

Herinnert u zich dat u in de toelichting van het wetsvoorstel heeft aangegeven dat het abonnementstarief ook dient te (gaan) gelden voor de huishoudelijke verzorging? Hoe verhoudt dit zich volgens u met het (tijdelijke) onderscheid in de eigen bijdrage die mensen nu ervaren? Is dit wat u met de AmvB heeft beoogd of kan er sprake zijn van een onjuiste toepassing van het tarief?

6

Gaat u zorgen voor een betere informatievoorziening over het abonnementstarief, nu blijkt dat mensen met een hogere eigen bijdrage dan het abonnementstarief of met dubbele facturen worden geconfronteerd? Zo nee, waarom niet?

1) Vragenbrief Nationale ombudsman aan VWS over abonnementstarief Wmo, 18 februari 2019 (onderhands meegezonden)


Gerelateerd

Problemen bij de invoering van het abonnementstarief

De hogere instroom van cliënten in de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief

Het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’

Het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’

De tekorten aan budgetten in de Wmo en de jeugdzorg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat de monitoring eigen bijdrage Wmo tekort schiet

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl