Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimdHet bericht dat de risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimd

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01851

2019Z01851

Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimd. (ingezonden 1 februari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht dat Bathmen in verzet gaat tegen giftreinen? 1)

2

Klopt het bericht dat het kabinet de mogelijkheden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor wil verruimen door de risiconormen te verruimen?

3

Deelt u de visie dat risiconormen objectief en deskundig moeten worden vastgesteld? Zo ja, welk objectief model en/of berekening wordt gebruikt om te komen tot de juiste veiligheidsnormen / plafonds?

4

Hoe passen de beoogde verruimingen van risiconormen bij de thans geldende wettelijke normen? Wordt thans voldaan aan die normen? Zo nee, waarom wordt daar niet tegen opgetreden?

5

Wat zijn de prognoses voor de komende vijf jaar over de verschillende “Basisnet-sporen" met betrekking tot vervoer van chemische/giftige stoffen?

6

Zijn de Nederlandse veiligheidseisen afgestemd met de veiligheidseisen die in Europa gelden?

7

Wat bedoelt de regering met de opmerking dat de in 2015 vastgestelde normen geen reële risiconormen zijn maar ‘sturingsnormen’ en met de opmerking "(h)et systeem zat bij aanvang als het ware in een te krap jasje”?

8

Kan nader uiteengezet worden wat de wettelijke basis is voor de zinsnede dat de staatssecretaris in gesprek wil gaan met lokale overheden over (citaat) "benodigde aanpassingen van de risicoplafonds in het Basisnet "?

9

Welk perspectief biedt de staatssecretaris de mensen die langs die spoorlijnen wonen? Welk risico lopen zij nu echt en welk risico lopen zijn in de toekomst?

10

Wanneer kan de Kamer de aangekondigde brief van u verwachten met het overzicht van de aangekondigde acties en initiatieven die lopen om de productie en verwerking van gevaarlijke stoffen meer op één locatie samen te brengen?

11

Welke maatregelen kunnen de verschillende betrokken partijen nemen om de veiligheid te vergroten voor de omgeving?

12

Hoeveel procent van de giftreinen over de Twentelijn zijn voorzien van geluidsarme wagons? Wat zijn de plannen en doelen om deze wagons in de toekomst allemaal stil te maken (geluidsarm)?

13

Wanneer is de pilot inzake reductie van geluidsoverlast in Brabant (Meteren) afgerond en kunnen de geleerde verbeteringen ook op de Twente lijn worden geïmplementeerd?

14

Wat is de stand van zaken van de dialoog die u aankondigde in de brief van 20 december 2018 (Kamerstuk 29984, nr. 809) met de betrokken partijen van de Quick Scan voor de chemische clusters van Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Moerdijk en Delfzijl aangezien de treinen van deze clusters grotendeels langs Deventer het land uit worden getransporteerd?

1) https://www.destentor.nl/deventer/zeker-weten-dat-bathmen-in-verzet-gaat-tegen-giftreinen~a750b93a/

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Laҫin (SP), ingezonden 31 januari 2019 (vraagnummer 2019Z01722).


Gerelateerd

Het bericht ‘Ministerie wil gevaarlijke stoffen over Twents spoor legaliseren’

Het bericht dat de risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimd

Het mogelijk maken van het enkelvoudig in- en uitchecken.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De grote vertraging bij de herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen

Het bericht ‘Te veel gevaarlijke stoffen per trein langs Amersfoort’

Het item 'Inspectie tikt Defensie op de vingers voor omgang gevaarlijke stoffen'

Het bericht ‘Onnodig veel gevaarlijke stoffen in rivieren: lozingsvergunningen flink verouderd’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl