Het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’

2019Z01845

Vragen van de leden Belhaj en Sneller (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’(ingezonden 1 februari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk’? 1)

2

Klopt het dat het Rijk in de jaren ’80 cultuurgoederen kocht van de koninklijke familie om te voorkomen dat deze kunst aan derden werd verkocht?

3

Heeft het Rijk na de jaren ’80 nog vaker cultuurgoederen van de koninklijke familie gekocht? Zo ja, om wat voor soort cultuurgoederen gaat het? Kunt u een lijst publiceren van (zeldzame) topstukken die het Rijk sinds de jaren ‘80 van de koninklijke familie heeft gekocht in het kader van het behouden van Nederlands cultureel erfgoed? Zo nee, waarom niet? Ziet u nog andere haalbare mogelijkheden om meer openbaarheid en transparantie te realiseren als het gaat om het kunstbezit van de koninklijke familie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zou u de Kamer willen informeren op welke wijze dit mogelijk is?

4

Op basis waarvan is bepaald welke cultuurgoederen van de koninklijke familie gekocht werden en welke niet? Waarom is voor deze criteria gekozen?

5

Hoe kan het dat er misverstanden bestaan over welke cultuurgoederen wel en geen eigendom van het Rijk zijn? Hoe denkt u dit in de toekomst te kunnen voorkomen ?

6

Hoe kan in de toekomst worden voorkomen dat belangrijke werken in bezit van de koninklijke familie direct naar een veiling gaan in plaats van eerst aan te worden geboden aan Nederlandse musea?

7

Deelt u de mening dat het goed zou zijn als de cultuurgoederen die door het Rijk van de koninklijk familie zijn overgekocht, openbaar zijn voor het publiek, aangezien het ook met publiek geld is aangeschaft? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/24/oranjes-verkochten-in-stilte-kunst-aan-rijk-a3651692

Indiener(s)
Tweedemonitor