Tweedemonitor / Kamervraag / De concrete aanpak van bedreigingen van boerenDe concrete aanpak van bedreigingen van boeren

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01842

2019Z01842

Vragen van de leden Buitenweg en Bromet (beiden GroenLinks) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit over de concrete aanpak van bedreigingen van boeren (ingezonden 1 februari 2019)

1

Deelt u de mening dat intimidaties van boeren en hun gezinnen door gewelddadige dierenactivisten verwerpelijk zijn, nooit vallen te rechtvaardigen en door politie en Justitie moeten worden bestreden? 1)

2

Wat is de aard en de omvang van de tegen boeren en hun gezinnen gerichte bedreigingen, vernielingen of andere strafbare feiten door gewelddadige dierenactivisten? Wat is te zeggen over de aangiftebereidheid van boeren die slachtoffer worden van dit soort intimidaties? Kunt u aangeven in hoeveel gevallen strafvervolging en veroordeling volgt?

3

Kunt u aangeven hoe de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst op dit moment de actuele dreiging van gewelddadig dierenactivisme beoordeelt?

4

Bent u bereid om de bestrijding van intimidaties van boerengezinnen door gewelddadige dierenactivisten te intensiveren? Zo ja, welke maatregelen neemt u zich voor? Zo nee, waarom niet?

1) Naar aanleiding van Kamerstuk 28286, nr. 1030.


Gerelateerd

Het bericht ‘'Duidelijke toename van boeren die stap naar het buitenland overwegen’

Het bericht ''Helft vrouwelijke journalisten heeft met bedreigingen te maken' NRC checkt'

De discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika

Het bericht ‘Hier heeft Bram geen toekomst’

De concrete aanpak van bedreigingen van boeren

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

Het bericht 'Supermarkten doen te weinig tegen uitbuiting van boeren in ontwikkelingslanden'

De verplichte rijenbemesting vanaf 2021 en de aangepaste teeltmaatregelen voor 2019 die voortvloeien uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl