Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Deze gastarbeiders zijn oud in een land dat een tussenstop had moeten zijn’Het bericht ‘Deze gastarbeiders zijn oud in een land dat een tussenstop had moeten zijn’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01308

2019Z01308

Vragen van de leden Groothuizen, Bergkamp en Paternotte (allen D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Deze gastarbeiders zijn oud in een land dat een tussenstop had moeten zijn’ (ingezonden 25 januari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Deze gastarbeiders zijn oud in een land dat een tussenstop had moeten zijn’? 1)

2

Kunt u zeggen hoeveel van de oudere gastarbeiders tussen 2019 en 2022 met pensioen gaan? Wat zijn de voorzieningen waar deze mensen aanspraak op kunnen maken? In hoeverre is hier een verschil met geboren Nederlanders?

3

Klopt het dat deze mensen een gekorte AOW hebben? Hoeveel AOW ontvangen deze mensen gemiddeld?

4

Hoe verklaart u de slechte gezondheidstoestand in vergelijking met geboren Nederlanders waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over heeft gerapporteerd? 2) Bent u van plan gevolg te geven aan dit rapport? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

5

Kent u het rapport van De Gemeentelijke Gezondheidsdient (GGD)? 3) Is er destijds iets gedaan met dit rapport? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat en zijn er effecten bekend? Bent u van plan er alsnog opvolging aan te geven, ook in combinatie met het recente onderzoek van neuropsychologe Özgül Uysal-Bozkir? Zo ja, wilt u de Kamer hierover informeren?

6

In hoeverre is er al speciale aandacht voor deze mensen gelet op deze cijfers, bijvoorbeeld in de ouderenzorg? Zo niet, acht u dat nodig? Zo nee, waarom niet? Wordt er ook specifiek aandacht aan besteed in het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid?

7

Deelt u de mening dat het zorgelijk is als mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben, ook gelet op de negatieve gevolgen die daaruit weer kunnen voortkomen? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?

8

Hoe kunnen we volgens u verdere ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het aanbieden van taallessen?

9

Ziet u mogelijkheden om de traditionele beelden van zorg, zorgverwachtingen en zorgpraktijken zoals het onderzoek stelt, leven bij oudere gastarbeiders te doorbreken? Zo ja, op welke wijze gaat u hier uitvoering aan geven?

10

Wat is volgens u het grootste struikelblok dat ondanks de grote belangstelling voor de remigratieuitkering, uiteindelijk maar 2 a 3 % daadwerkelijk terugkeert?

1) https://www.volkskrant.nl/mensen/deze-gastarbeiders-zijn-oud-in-een-land-dat-een-tussenstop-had-moeten-zijn~b4927fb1/

2) Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers waaruit blijkt dat Marokkaans- en Turks-Nederlandse ouderen zich ongezonder voelen dan welke andere bevolkingsgroep dan ook.

3) Drie jaar geleden meldde de GGD al in een rapport over de grote steden dat de helft van hen (M/T-NL’ers) minimaal vier chronische aandoeningen heeft, ruim tweemaal zoveel als geboren Nederlanders. Suikerziekte komt voor bij 53 procent van de Marokkaans-Nederlandse en 35 procent van de Turks-Nederlandse ouderen, tegen 16 procent van de oorspronkelijke Nederlanders. Daar blijft het niet bij. Uit recent onderzoek van neuropsychologe Özgül Uysal-Bozkir blijkt dat deze ouderen drie à vier keer meer kans hebben om dement te worden dan andere ouderen. Dat komt door de slechte fysieke gezondheid, maar ook door psychische problemen als eenzaamheid. Dat laatste is een probleem op zichzelf: in de grote steden lijdt bijna 70 procent eraan, aldus de GGD.


Gerelateerd

Het bericht ‘Deze gastarbeiders zijn oud in een land dat een tussenstop had moeten zijn’

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht dat de Raad voor de Rechtspraak een schadevergoeding van een oud-rechter moet betalen

De financiële problemen die Curaçaose oud-studenten ondervinden bij het aflossen van studieschulden

Het bericht ‘Honderd Cubanen lopen illegale mars voor homorechten: 'Historisch moment'’

Het bericht ‘Oud-studenten op Curaçao in financiële problemen door DUO’

Het kantelen van een vrachtwagen met 300 jonge kalfjes aan boord

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl