Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’Het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01175

2019Z01175

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’ (ingezonden 24 januari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’? 1)

2

Herkent en erkent u de in bedoeld artikel door cliënten-, patiënten- en ouderenorganisaties uitgesproken angst voor verschraling van de zorg voor kwetsbare mensen, met name met een laag inkomen, als gevolg van invoering van het abonnementstarief?

3

Bent u het met de hierboven onder vraag 2 genoemde organisaties eens dat kwetsbare mensen, met name met een laag inkomen, niet geraakt mogen worden door discussies tussen Rijk en gemeenten over budgetten, en de invoering van het abonnementstarief niet mag leiden tot bijvoorbeeld het aantasten van gemeentelijke (minima-)regelingen voor mensen met een laag inkomen of het door hen moeten betalen van een hogere bijdrage?

4

Wat zegt het u dat nu ook de hierboven bedoelde organisaties zich scharen achter eerdere critici als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), veel individuele gemeenten als ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer?

5

Erkent u dat de door u uiteindelijk toegezegde monitoring van de effecten van invoering van het abonnementstarief iets in zich heeft van het gezegde ‘als het kalf verdronken is, dempt men de put’ (nu blijkbaar eerst benadeling moet plaatsvinden voordat er mogelijk actie gaat plaatsvinden)? Zou een en ander er niet voor pleiten om vantevoren helderheid te verschaffen over het feit dat invoering van het abonnementstarief direct noch indirect mag en zal leiden tot benadeling van kwetsbare mensen, met name met een laag inkomen? Bent u daartoe bereid?

6

Wat doet u, nu in de nu voorgenomen monitoring (Kamerbrief ‘Monitor abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015’, Kamerstuk 29 538, nr. 81) de eerste effecten van invoering van het abonnementstarief op zijn vroegst pas in september 2019 (dus negen maanden na invoering) ‘indicatief’ in beeld worden gebracht, voor de in de tussentijd benadeelde kwetsbare mensen, met name met een laag inkomen? Bent u bereid hen schadeloos te stellen dan wel op andere wijze tegemoet te komen?

1) http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/vast-wmo-tarief-mag-niet-leiden-tot-verschraling.227134.lynkx


Gerelateerd

Het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’

Het effectieve belastingtarief op multinationals

Een verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie

Het bericht ‘Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder’

Het bericht dat de monitoring eigen bijdrage Wmo tekort schiet

Het bericht ‘Landelijke tarieven moeten Wmo betaalbaar houden’

De schijn van belangenverstrengeling met de totstandkoming van de Wmo 2015

De Nederlandse lijst van laagbelastende landen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl