Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituatiesAntwoord op vragen van het lid Bergkamp over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

Keywords:
Zaaknummer: 2019D51127

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden we u, mede namens de minister van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties (2019Z05554). Deze vragen zijn indertijd gesteld naast een aantal andere vragen van hetzelfde Kamerlid, de Kamerleden Slootweg, Vander Molen en Van Dam (allen CDA) en de Kamerleden Kerstens en Kuiken (beiden PvdA). De beantwoording op deze vragen heeft uw Kamer op 14 juni 2019 ontvangen (Aanhangsel, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3039, nr. 3040 en nr. 3041). Helaas is daarbij de beantwoording van voorliggende Kamervragen niet meegezonden. Daarvoor onze excuses.

De antwoorden zijn geactualiseerd naar de huidige stand.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, de minister van Justitie en Veiligheid,

Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge Ferd Grapperhaus


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties. (2019Z05554)

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Alsof het journaal in het Frans wordt voorgelezen’?[1]

Antwoord vraag 1

Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat overheidsinformatie op een voor iedereen toegankelijke wijze beschikbaar moet zijn? Zo ja, aan welke eisen moet deze informatie en de wijze waarop deze wordt gecommuniceerd voldoen?

Antwoord vraag 2
Informatie vanuit de rijksoverheid is bedoeld voor alle Nederlanders. Daarom is extra van belang dat deze informatie voor iedereen toegankelijk is. Er is al een aantal maatregelen getroffen. Zo is er een wettelijke regeling voor ondertiteling voor dove en slechthorende mensen. Als het gaat om de toegankelijkheid van websites en mobiele apps die vallen onder verantwoordelijkheid van overheidsinstanties geldt dat in 2018 een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht is geworden, te weten het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Het besluit heeft tot gevolg dat personen met een beperking, betere toegang krijgen tot digitale informatie en diensten van de betrokken overheidsorganisaties. Onder toegankelijkheid wordt verstaan dat de inhoud van websites en apps waarneembaar, bedienbaar en robuust moeten zijn, aldus het besluit.
Ten slotte heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eind oktober van dit jaar de Direct Duidelijk Brigade gelanceerd. Deze campagne is bedoeld om overheidstaal begrijpelijker te maken.

Vraag 3
Deelt u de mening dat het kabinet, wanneer er sprake is van reguliere televisie uitzendingen zoals de wekelijkse persconferentie van de premier of vicepremier, informatie op een toegankelijke wijze moet overbrengen, ongeacht mensen hun eventuele auditieve beperking? Zo ja, hoe draagt u er zorg voor dat alle mensen direct toegang hebben tot deze informatie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3

Persconferenties na de ministerraad zijn in eerste instantie bedoeld voor journalisten. In deze persconferenties worden in de regel geen oproepen gedaan waarbij burgers meteen in actie moeten komen, zoals dat wel in geval van een crisis kan zijn. Van de persconferenties na de ministerraad en andere grote persconferenties van de rijksoverheid worden transcripties gemaakt. Deze transcripties worden vervolgens op rijksoverheid.nl geplaatst. Op deze manier kunnen doven en slechthorenden kennis nemen van de inhoud van de persconferenties. We gaan in gesprek met de belangenorganisaties van mensen met een auditieve beperking in hoeverre deze transcripties in een behoefte voorzien en hoe de bekendheid kan worden vergroot. Het maken van transcripties gebeurt niet bij alle persconferenties van de rijksoverheid. Bewindslieden houden ook persconferenties en persbriefings die niet op radio of TV worden uitgezonden. Van deze persconferenties en persbriefings worden in principe geen transcripties gemaakt.

Ten slotte voorziet de NPO sinds 11 oktober jongstleden het wekelijkse gesprek van de minister-president live van een gebarentolk via het kanaal NPO nieuws.

Vraag 4
Deelt u de mening dat wanneer er sprake is van een acute crisissituatie, zoals in Utrecht, en de regering, andere bestuurslagen of overheidsinstanties hierover op televisie verklaringen afleggen, deze verklaringen voor iedereen te volgen moeten zijn, ongeacht eventuele auditieve beperkingen? Zo ja, bent u bereid te kijken hoe de ondertiteling van dergelijke verklaringen beter en sneller zou kunnen alsmede naar de rol die een tolk gebarentaal hierbij zou kunnen spelen?

Vraag 5
Zou een tolk gebarentaal niet standaard aanwezig moeten zijn bij televisie verklaringen in geval van crisissituaties? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om hier zorg voor te dragen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vragen 4 en 5

Het is belangrijk dat tijdens crisissituaties zo veel mogelijk mensen worden

bereikt. Daarom werken wij samen conform onze eerdere toezegging aan uw Kamer[2], een aanpak uit. Daarbij worden de cliëntenorganisaties en de veiligheidspartners betrokken. Ook is contact gelegd met de NPO. Deze aanpak gaat, naast onder meer de inzet van gebarentolken bij crisissituaties, ook uit van reeds lopende initiatieven rond het gebruik van NL-Alert en 1-1-2 voor en door dove en slechthorende mensen. Uiteraard zijn we ook bereid om te kijken naar verbetering van de ondertiteling. Uw Kamer wordt op korte termijn over de voortgang geïnformeerd.[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/3317875/alsof-het-journaal-in-het -frans-wordt-voorgelezen

[2] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 3039, nr. 3040 en nr. 3041.


Gerelateerd

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de representatie van mensen met een beperking in de media

Het manifest van Ieder(in) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking

Het effect van het verbod op plastic rietjes op mensen met een beperking.

Berichten dat kwetsbare ouderen en mensen met een beperking verstoken zijn van huisartsenzorg

Het stoppen met het herindicatie circus voor mensen met een chronische aandoening of een beperking

De ‘Rapportage aan het Comité voor de rechten van personen met een handicap, inzake de eerste rapportage van Nederland’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl