Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Weverling en Laan-Geselschap over dode dieren die gedumpt zijn in het buitengebied van HaarenAntwoord op vragen van de leden Weverling en Laan-Geselschap over dode dieren die gedumpt zijn in het buitengebied van Haaren

Keywords:
Zaaknummer: 2019D39675

In antwoord op uw brief van 20 augustus 2019 deel ik u mee, mede namens de Minister Van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat de schriftelijke vragen van de leden Laan-Geselschap en Weverling (beiden VVD) inzake ‘dode dieren die gedumpt zijn in het buitengebied van Haaren’ worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op de vragen van de leden Weverling en Laan-Geselschap (beiden VVD) over dode dieren die gedumpt zijn in het buitengebied van Haaren.

(ingezonden 20 augustus 2019, nr. 2019Z15853)

Vraag 1

Kent u de berichten ‘Dode dieren gedumpt in buitengebied Haaren’ en ‘’Wie doet nu zo iets?’: Dood zwijn en hazen gedumpt in buitengebied Haaren’? 1) 2)

Antwoord vraag 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u aangeven of onderzocht zal worden wat de precieze doodsoorzaak van de gevonden dieren, te weten zeven hazen en een wild zwijn, is?

Zo ja, kunt u de uitkomsten van dit onderzoek met de Kamer delen?

Zo nee, deelt u de mening van een wildbeheerder in het gebied waarin de dieren gevonden zijn dat deze vermoedelijk zijn gebruikt als prooi voor honden tijdens gokwedstrijden?

Antwoord op vraag 2

De plaatselijke politie heeft geen melding ontvangen over de gevonden dieren en heeft het betreffende bericht in eerste instantie uit de media vernomen. Vooralsnog is er in deze zaak bij de politie geen aangifte gedaan. Er heeft geen schouw van de dieren of ander nader onderzoek plaatsgevonden. Er zijn meerdere oorzaken denkbaar voor het aantreffen van deze dode dieren. Ik kan dus geen uitspraken doen over de doodsoorzaak van de gevonden dieren.

Vraag 3

Kunt u aangeven of gokwedstrijden waarin honden een prooi moeten vangen vaker georganiseerd worden in Nederland? Is dit toegestaan volgens de wet? Hebben politie en andere handhavingsorganisaties zicht op het aantal van dit soort wedstrijden dat jaarlijks georganiseerd wordt in Nederland?

Antwoord op vraag 3

Het is mij niet bekend hoeveel gokwedstrijden worden georganiseerd waarin honden een prooi moeten vangen. Wettelijk is dit niet toegestaan. Honden mogen onder bepaalde voorwaarden wel worden ingezet bij uitoefening van de jacht, een en ander is geregeld in de Wet natuurbescherming.


Vraag 4

Kunt u aangeven of in het recente verleden vaker dode dieren gevonden zijn die vermoedelijk zijn gebruikt bij gokwedstrijden? Zo ja, op welke plaatsen was dit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4

Er zijn mij geen recente gevallen bekend van gevonden dode dieren die mogelijk gebruikt zijn bij gokwedstrijden.

Vraag 5

Herkent u het geschetste beeld dat er de afgelopen tijd een toename is van illegale activiteiten in het buitengebied van Haaren? Zo ja, om wat voor activiteiten gaat het? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is in Nederland een toename te zien in het aantal illegale activiteiten in buitengebieden? Zo ja, om wat voor activiteiten gaat het en hoe groot is de toename?

Antwoord vragen 5 en 6

Op basis van de bij politie en Openbaar Ministerie beschikbare gegevens kunnen geen uitspraken worden gedaan over een eventuele toename van illegale activiteiten in het buitengebied van Haaren en in buitengebieden in het algemeen.

Vraag 7

Deelt u de mening dat er meer toezicht moet komen in buitengebieden om illegale activiteiten als stroperij en drugsdumpingen te voorkomen?

Vraag 8

Kunt u aangeven welke vorderingen u heeft gemaakt op basis van het in oktober 2018 gepresenteerde plan van aanpak inzake versterking van handhaving en toezicht in het buitengebied? Kunt u per in dit plan voorgestelde maatregel (capaciteit, opleiding, uitrusting, samenwerking) aangeven welke vorderingen er zijn gemaakt?

Vraag 9

Klopt het dat in het in oktober 2018 gepresenteerde plan van aanpak te lezen is dat een aantal voorgestelde maatregelen nog verdere uitwerking behoeft? Om welke maatregelen gaat het hier? Is de uitwerking van deze maatregelen reeds gereed? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vragen 7, 8 en 9

Met de verdere uitwerking van het plan van aanpak willen we het toezicht en de handhaving in het buitengebied versterken, de illegale activiteiten in het buitengebied terugdringen en de veiligheid van de groene boa’s vergroten.

Momenteel vindt de uitvoering en verdere uitwerking van het plan van aanpak nog volop plaats onder begeleiding van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken ministeries (LNV en JenV), de werkgevers van groene boa’s, de Nationale politie, het Openbaar Ministerie en de provincies.

Ik heb de Kamer toegezegd begin 2020 te rapporteren over de voortgang van de uitwerking van het plan van aanpak. Ik kan hier inhoudelijk verder niet op vooruit lopen.

1) NOS, 18 augustus 2019, https://nos.nl/artikel/2298006-dode-dieren-gedumpt-in-buitengebied-haaren.html

2) Omroep Brabant, 18 augustus

2019, https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3053610/Wie-doet-nou-zoiets-Dood-zwijn-en-hazen-gedumpt-in- buitengebied-Haaren

Antwoord op

Dode dieren die gedumpt zijn in het buitengebied van Haaren (20 Augustus 2019)
Reactietijd: 49 dagen

Indiener

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Carola Schouten (CU)


Gericht

Arne Weverling (VVD)

Antoinette Laan-Geselschap (VVD)


descriptionAccess ( 11490 )

Publicatiedatum
8 Oktober 2019Gerelateerd

Dode dieren die gedumpt zijn in het buitengebied van Haaren

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

De verstikkingsdood van 1200 varkens nadat de ventilatie in hun volautomatische stal uitviel

De hoge aantallen dode, gewonde en kreupele kippen in eierboerderijen, ook die met een Beter Leven-keurmerk

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

De vergoeding van kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval

Ziekmakende giftige dampen in varkensstallen en het aanhoudende gedogen daarvan

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl