Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Veldman over het bericht 'Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten'Antwoord op vragen van het lid Veldman over het bericht 'Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten'

Keywords:
Zaaknummer: 2019D36716

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over het bericht ‘Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten’. (2019Z14854)

1 Bent u bekend met het bericht ‘Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten’? 1)

1.

Ja.

2 Kunt u toelichten welke resultaten de vaccinatiealliantie tot nu toe geboekt heeft in het aanpakken van onjuiste informatie omtrent vaccineren?

2.

Onder de vlag van de vaccinatiealliantie is een denktank gestart die zich richt op het aanpakken van onjuiste informatie. In mijn brief van 24 juni 2019 informeerde ik uw Kamer hierover. De denktank desinformatie is enkele malen bijeen geweest. Deelnemers aan de denktank doen mee, omdat ze een bijdrage willen leveren aan de aanpak van desinformatie en omdat ze het belang van vaccinatie onder de aandacht willen brengen. De deelnemers ondernemen actie vanuit de eigen mogelijkheden. VWS faciliteert de denktank door het organiseren van bijeenkomsten en het in contact brengen van partijen voor het uitwisselen van informatie en het bevorderen van de samenwerking.

De deelnemers zetten zich in om de vindbaarheid en beschikbaarheid van goede informatie te bevorderen en om misinformatie op (sociale) media te weerspreken. Veel individuele acties gericht op hetzelfde doel zullen uiteindelijk resultaat hebben, maar zijn moeilijk meetbaar en moeilijk toe te schrijven aan de alliantie.

Ter ondersteuning heeft het RIVM de vindbaarheid van rvp.nl verbeterd voor ouders met vragen. Het aantal bezoekers per maand dat op de pagina ‘Bij twijfel over vaccinatie’ komt, is met 172% gegroeid. Deze mensen waren anders hoogst waarschijnlijk op sites van NVKP en Kritisch Prikken beland. Ook bij specifieke ‘anti-termen’ (zoals ‘niet prikken’) scoort het RIVM nu veel beter.

3 Kunt u een toelichting geven op de voortgang van het onderzoek naar het toevoegen van een verplichte tekst aan homeopathische middelen die worden aangeprezen als alternatief voor vaccinaties, welke u aangekondigd heeft in de beantwoording op de schriftelijke vragen van 3 december 2018 over de berichtgeving waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren? 2)

3.

We kunnen in Nederland niet eenzijdig besluiten om een verplichte tekst aan homeopathische middelen toe te voegen, zie ook mijn antwoord op vraag 4 en 5.

4 Kunt u aangeven welke obstakels er in de weg staan om de Regeling Geneesmiddelenwet aan te passen zodat het toevoegen van een dergelijke verplichte tekst mogelijk wordt?


4.

In de Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet is de Europese geneesmiddelenrichtlijn 2001/83/EU geïmplementeerd. Daarmee zijn, ten behoeve van de volksgezondheid en ten behoeve van de vrije handel, de regels van verschillende lidstaten van de Europese Unie geüniformeerd, waarmee een toelating is bewerkstelligd. In deze Geneesmiddelenrichtlijn staat, in de artikelen 60 en 69 dwingend en limitatief aangeven welke vermeldingen op de verpakking en bijsluiter van een geneesmiddel moeten staan. Wanneer een homeopathisch geneesmiddel daaraan voldoet, mag de handel niet belemmerd worden. Nederland kan niet eenzijdig van de richtlijn afwijken.

5 Kunt u aangeven welke obstakels er in de weg staan om de Europese geneesmiddelenrichtlijn aan te passen zodat het toevoegen van een dergelijke verplichte tekst mogelijk wordt?

5.

Er is geen voornemen om de geneesmiddelenrichtlijn binnen afzienbare termijn te herzien. Een eventuele wijziging van de richtlijn is doorgaans een langdurig proces waarmee meerdere jaren gemoeid zijn. In enkele grote EU-lidstaten bestaat een langdurige homeopathische traditie en -industrie. Het is twijfelachtig of die lidstaten voorstander zouden zijn van een aanpassing op dit punt.

1) De Monitor, 1 juli 2019, via: https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/anti-vaccinatiecampagne-aangevoerd- door-homeopaten

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 816

Antwoord op

Het bericht ‘Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten’ (9 Juli 2019)
Reactietijd: 73 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Hayke Veldman (VVD)


descriptionAccess ( 11157 )

Publicatiedatum
20 September 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten’

Het bericht dat door het anti-abortusbeleid van president Trump het aantal abortussen in ontwikkelingslanden toeneemt

Het lastig vallen van vrouwen bij abortusklinieken door anti-abortusdemonstranten

Het bericht ‘Man uit Doornenburg verdacht van voorbereiden aanslag op moslims’

Anti-Israëlstraatnaamborden in Eindhoven

De berichten ‘Iraans anti-Israëlprotest bereikt ook westerse steden’ en ‘CIDI: Stop haatdemonstraties Iraans regime in Nederland’

De rol van de Raad van Europa en het uitvoerend WADA-comité bij het opheffen van de schorsing van de Russian Anti-Doping Agency

Het opheffen van de schorsing van de Russian Anti-Doping Agency (RUSADA)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl