Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Ziengs, Weverling en Remco Dijkstra over het bericht “onverwoestbaar stofje gaat bouwprojecten lamleggen” en over de gevolgen van de industriële stof PFOS voor de bouwwereldAntwoord op vragen van de leden Ziengs, Weverling en Remco Dijkstra over het bericht “onverwoestbaar stofje gaat bouwprojecten lamleggen” en over de gevolgen van de industriële stof PFOS voor de bouwwereld

Keywords:
Zaaknummer: 2019D35001

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op vragen van de leden Ziengs, Weverling en Remco Dijkstra (allen VVD) over het bericht “onverwoestbaar stofje gaat bouwprojecten lamleggen” en over de gevolgen van de industriële stof PFOS voor de bouwwereld (ingezonden op 28 augustus 2019, kenmerk 2019Z16086).

Vraag 1

Bent u bekend met de artikelen 'Onderzoek industriële stof PFOS funest voor bouwwereld' en 'Onverwoestbaar stofje gaat bouwprojecten lamleggen'?

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Is het volgens u echt nodig om- alsof de PAS-uitspraak nog niet genoeg is - nu nog meer eisen op te leggen? Hoe gaat u helpen voorkomen dat dit de hoognodige wegen- en woningbouwprojecten in gevaar breng of vertraging veroorzaakt?

Antwoord 2

Er worden door het tijdelijk handelingskader geen extra eisen opgelegd aan het verzet van grond en baggerspecie, het betekent juist een verduidelijking van de mogelijkheden om grond en baggerspecie met PFAS te verzetten. In de geldende wet- en regelgeving kennen we de zorgplicht: indien er de mogelijkheid bestaat dat een niet-genormeerde stof, waar eventueel risico’s aan kleven voor mens en milieu, in grond of baggerspecie aanwezig is, dan dient er eerst onderzoek uitgevoerd te worden om te bekijken of die stof daadwerkelijk aanwezig is in de te verzetten grond en baggerspecie. Wordt die stof gevonden boven de detectiegrens (vaak 0,1 microgram per kilogram droge stof) dan geldt de zorgplicht en mag grond of bagger niet verzet worden totdat er een (lokaal of nationaal) beleidskader is. Met het tijdelijk kader zijn er nu normen voor PFAS zowel in water als in bodem.

Bij PFAS is sprake van een diffuse verspreiding in het milieu, naar verwachting in heel Nederland. De zorgplicht betekent dat, totdat er een beleidskader is, geen grond- en baggerverzet zou mogen plaatsvinden indien PFAS in grond en baggerspecie wordt aangetroffen. Het tijdelijke handelings­kader is in overleg met decentrale overheden tot stand gebracht en biedt het beleidskader waarmee een algehele stagnatie in Nederland wordt voorkomen Het zorgt er tegelijkertijd voor dat er, zonder onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu, verzet van grond en baggerspecie met een zeer geringe hoeveelheid PFAS mogelijk is in Nederland.

Gezien de eigenschappen van de stoffengroep PFAS, waarvan verschillende stoffen worden aangemerkt als (potentiële) zeer zorgwekkende stof, vind ik dat voorzichtigheid is geboden. Ik ben met betrokken partijen verder in overleg om te zien wat nog verder nodig en mogelijk is om stagnatie te voorkomen.

Vraag 3

Begrijpt u dat gemeenten, bedrijven en brancheverenigingen zich overvallen voelen door deze berichten?

Antwoord 3

In januari 2019 heb ik aangegeven dat op basis van diverse onderzoeksrapporten bekend is dat PFOA en PFOS wijdverspreid zijn en dat ik RIVM heb gevraagd om risicogrenswaarden voor PFOS en PFOA af te leiden om een handelingsperspectief voor deze en andere opkomende stoffen op te stellen samen met de decentrale bevoegde gezagen. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn betrokken bij het opstellen van het kader. Op veel plaatsen werd PFAS nog niet gemeten ondanks de bestaande informatie en de geldende zorgplicht en hield men er in het verzet van grond en baggerspecie geen rekening mee. Gezien het gaat om zeer zorgwekkende stoffen is actie noodzakelijk. Het toepassen ervan vraagt van iedereen een inspanning en levert soms vertraging op.

Vraag 4

Welke capaciteit aan laboratoria is er per 1 oktober a.s.? Wat bent u van plan met de onderzoeken te gaan doen?

Antwoord 4

Een aantal laboratoria heeft inmiddels aangegeven dat de doorlooptijd bij hen op dit moment 1 à 2 weken is. Dat is een termijn die goed te overzien is voor projecten. Alle partijen die meetdata hebben kunnen deze naar RIVM sturen. Zij zullen de meetdata van de onderzoeken analyseren en op basis daarvan een landelijk beeld opstellen. Met dat landelijke beeld kan ik samen met de decentrale overheden nagaan wat de omvang van het probleem is en waar en welke actie door wie eventueel ondernomen moet worden om het probleem te beheersen.

Vraag 5

Hoe bent u van plan de Kamer op de hoogte te houden van de vorderingen in het onderzoek?

Antwoord 5

Zoals aangegeven in mijn Kamerbrief van 5 september 2019 “voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond” zal ik u begin 2020 informeren over de uitkomsten van nu lopende onderzoeken die dan afgerond zijn en mijn beleidsreactie hierop geven. Over de onderzoeken die later worden opgeleverd, zal ik de Kamer de uitkomsten van de desbetreffende onderzoeken -vergezeld van een beleidsreactie- doen toekomen als deze afgerond zijn.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer


Gerelateerd

De met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) enperfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigde grond bij Schiphol

De gevolgen van de industriële stof PFOS voor de bouwwereld

De berichten over verontreinigde grond met PFOS en PFOA bij Schiphol

Het springen van ramen bij het ministerie aan de Rijnstraat

De rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

“verloedering van de bouwwereld”

Het afwijzen van de stof pymetrozine door de Europese Commissie

Het bericht dat 270 containers overboord geslagen zijn bij de Waddeneilanden

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl