Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Slootweg over berichten dat de Europese Commissie voorstellen zal doen om het Stabiliteits-en Groeipact (SGP) aan te passenAntwoord op vragen van de leden Omtzigt en Slootweg over berichten dat de Europese Commissie voorstellen zal doen om het Stabiliteits-en Groeipact (SGP) aan te passen

Keywords:
Zaaknummer: 2019D33895

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u mede namens de minister-president de antwoorden op de vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘soepelere begrotingsregels Europese Unie’ (kenmerk: 2019Z16041) en van de leden Omtzigt en Slootweg (beiden CDA) aan de minister-president en de minister van Financiën over berichten dat de Europese Commissie voorstellen zal doen om het Stabiliteits-en Groeipact (SGP) aan te passen (kenmerk 2019Z16044).

Hoogachtend,

de minister van Financiën,


W.B. Hoekstra


2019Z16044

(ingezonden 27 augustus 2019)

Vragen van de leden Omtzigt en Slootweg (beiden CDA) aan de minister-president en de minister van Financiën over berichten dat de Europese Commissie voorstellen zal doen om het Stabiliteits-en Groeipact (SGP) aan te passen.

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘European Commission plans to simplify eurozone budget rules’? 1)

Ja.

2. Heeft de Nederlandse regering inzage gehad in plannen rondom een herziening van het SGP tot bijvoorbeeld een SGP 2.1? Zo ja, wanneer en kunt u die voorstellen aan de Kamer doen toekomen?

Nee. Er is geen voorstel gedaan om de Europese begrotingsregels aan te passen.

3. Is er in de Europese Raad (of in de Eurogroep of de Eurotop) enig voorstel gedaan tot versoepeling? Zo ja kunt u daar dan opheldering over geven?

Nee. De Commissie werkt momenteel aan de reguliere vijfjaarlijkse evaluatie van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), welke voor het eind van dit jaar wordt afgerond en gepubliceerd. Tijdens de informele Ecofin van 13-14 september 2019 zal een discussie plaatsvinden over de Europese begrotingsregels.

4. Heeft u in de gesprekken met mevrouw Von der Leyen, als beoogd voorzitter van de Europese Commissie, gesproken over versoepeling van de regels binnen de eurozone? Zo ja, wat heeft zij aangegeven en wat heeft de Nederlandse regering geantwoord?

De minister-president heeft mevrouw Von der Leyen nog niet gesproken maar zal dit op 3 september doen. Ten aanzien van het SGP is Nederland van mening dat het moet worden hervormd om de effectiviteit van het pact te vergroten. Het SGP behoeft volgens het kabinet vooral verbetering op het gebied van naleving en handhaving, en minder op het gebied van de regels zelf. Zodoende zet Nederland in op het inperken van de flexibiliteit en beoordelingsruimte, het versimpelen van de regels, striktere handhaving van de regels en het vergroten van de voorspelbaarheid bij de uitvoering van de regels. In gesprekken met de nieuwe Commissie zal Nederland deze inzet uitdragen.

5. Wanneer zult u de Italiaanse begroting opnieuw bespreken, nu de Europese Commissie dit jaar geen maatregelen meer voorstelt?

Italië zal, net als alle andere eurolanden, voor eind oktober haar ontwerpbegroting voor 2020 moeten indienen bij de Europese Commissie. De Commissie zal deze begrotingen beoordelen en over elke begroting een opinie uitbrengen. Waarschijnlijk zal in de Eurogroep van december gesproken worden over de opinies van de Commissie en zal een verklaring worden aangenomen (zoals vorig jaar tijdens de Eurogroep van 4 december [1]).

6. Kunt u aangeven wat de positie van de Nederlandse regering rondom versoepeling van de regels van de eurozone is?

Voor Nederland blijft leidend dat Europese begrotingsregels moeten leiden tot gezonde overheidsfinanciën. Zoals aangegeven in de Staat van de Europese Unie 2019[2] is Nederland van mening dat het SGP moet worden hervormd, om de effectiviteit van het pact te vergroten. Een evaluatie van de Commissie wordt daarom verwelkomd. Nederland zet daarbij in op het inperken van de flexibiliteit en beoordelingsruimte, het versimpelen van de regels, striktere handhaving van de regels en het vergroten van de voorspelbaarheid bij de uitvoering van de regels. Daarbij is het voor de effectiviteit van begrotingsregels vooral van belang dat ze op een consequente, transparante en voorspelbare manier worden gehandhaafd. Een gebrek aan naleving en het onvermogen van lidstaten om te hervormen kan volgens Nederland nooit een reden zijn om de regels te versoepelen. Nederland is dan ook geen voorstander van versoepeling van het SGP.

7. Hebben landen als Italië en Frankrijk de relatief goede afgelopen drie jaar voldoende gebruikt om hun begrotingstekort weg te werken en hebben zij zich daar in de ogen van de Nederlandse regering aan de Europese afspraken gehouden?

Zoals bekend heeft Nederland zich op diverse momenten, o.a. in de discussie over de Italiaanse begroting, kritisch uitgesproken en aangedrongen op het verlagen van schuld en opbouwen van buffers in economische gunstige tijden.

8. Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?

Ja.

1) Financial Times, 26 augustus 2019

Toelichting :

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Aukje de Vries (VVD), ingezonden 27 augustus 2019 (vraagnummer 2019Z16041)[1] https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/12/04/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2018/

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/25/bijlage-kamerbrief-inzake-staat-van-de-europese-unie-2019


Indiener

Wopke Hoekstra (CDA)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Pieter Omtzigt (CDA)

Evert Jan Slootweg (CDA)


descriptionAccess ( 10812 )

Publicatiedatum
4 September 2019Gerelateerd

Het feit dat Italië het Stabiliteits-en Groeipact niet naleeft en de Europese Commissie die daartegen niet optreedt en de documenten daarover angstvallig geheim houdt

Berichten dat de Europese Commissie voorstellen zal doen om het Stabiliteits-en Groeipact aan te passen

Het bericht ‘Italy’s recession strains EU to make the budget numbers add up’

De uitspraak van de premier dat de Europese Commissie niet voldoende optreedt tegen Italië

Het bericht ‘Begrotingscomité laakt te grote Europese toegeeflijkheid tegenover Italië’

Het bericht ‘Europe braces for new fiscal battles’

De geheime gesprekken van de Europese Commissie met voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk de heer Blair en de heer George Soros over een tweede Brexit-referendum

Het bericht dat de Europese Commissie de Donald Duck gebruikt voor Europese indoctrinatie door te sturen op enkel een positief beeld van de EU

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl