Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Laan-Geselschap en Van Wijngaarden over het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’Antwoord op vragen van de leden Van Laan-Geselschap en Van Wijngaarden over het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D24116

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Laan-Geselschap en Van Wijngaarden van de VVD van uw Kamer over het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’ (29 maart 2019)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker

2019Z06267

Vragen van de leden Laan-Geselschap en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’(ingezonden 29 maart 2019)

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Waarom kiest de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ervoor beleid te herzien waardoor gedetineerde terroristen die op de nationale sanctielijst staan, in staat zijn geld te verdienen en/of geld te ontvangen?

De ontheffing zoals opgesteld door het ministerie van Financiën, geldt alleen voor de interne rekening courant van gedetineerden in detentie. De overige bankrekeningen van de gedetineerde op de sanctielijst blijven bevroren.

Daarnaast gelden er extra voorwaarden voor gedetineerden op de sanctielijst om over de financiële middelen op de interne rekening te kunnen beschikken. Het maximumbedrag op de rekening is 500 euro. Tevens kan slechts één aangewezen contactpersoon van de gedetineerde geld overmaken naar de rekening. Deze contactpersoon moet hiervoor ook een ontheffing aanvragen.

Het is om een aantal redenen wenselijk dat er beperkte middelen beschikbaar zijn voor gedetineerden in detentie. Ten eerste kan DJI op deze manier, namens de betreffende gedetineerden, schadevergoedingen aan slachtoffers of andere boetes vanuit detentie voldoen. Daarnaast kunnen gedetineerden deze middelen gebruiken voor een aanvulling op de primaire levensbehoeften middels het aanschaffen van boodschappen in de inrichtingswinkel (levensmiddelen, rookwaren et cetera), het huren van een televisie en het bekostigen van telefoneren via het vaste telefoniesysteem in de inrichting. Op deze wijze kunnen zij ook uitgaven doen die bijdragen aan hun resocialisatie, zoals het doen van boodschappen voor gezamenlijke kookactiviteiten. Hiermee draagt de beschikking over beperkte middelen bij aan resocialisatie, re-integratie en zelfredzaamheid.

Ten slotte is DJI verplicht loon uit te keren voor in de inrichting verrichte arbeid.

Vraag 3

Deelt u de mening dat tegoeden van gedetineerde terroristen terecht en met gelegitimeerde redenen zijn bevroren? Zo ja, wat vindt u van het voornemen van DJI hierin wijzigingen aan te brengen? En zo ja, wat gaat u doen om dit voornemen te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

De tegoeden zijn terecht bevroren. Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die verdacht zijn van of betrokken zijn bij terroristische activiteiten.

Door de ontheffing alleen mogelijk te maken voor beperkte geldbedragen op de interne rekening courant die bestemd zijn voor activiteiten binnen de penitentiaire inrichting, doet de ontheffing geen afbreuk aan de risicoverkleining zoals bedoeld in de sanctiemaatregel.

Vraag 4

Kunt u de motivering uiteenzetten die ten grondslag ligt aan de beperkingen voor veroordeelde terroristen om geld te verdienen? In hoeverre is die motivering volgens u niet meer valide?

Antwoord 4

Het doel van de beperking is om het voor deze personen en organisaties lastiger te maken terroristische misdrijven te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn, doordat zij niet vrijelijk over financiële middelen kunnen beschikken.

Deze motivering voor de sanctieregeling is nog altijd valide. De in het antwoord op de vragen 2 en 3 beschreven praktijk binnen de penitentiaire inrichtingen doet hieraan niets af.

Vraag 5

Kunt u inzicht verschaffen in welke sancties er, naast het bevriezen van tegoeden, nog meer worden opgelegd aan veroordeelde terroristen? In hoeverre verschilt dit van sancties die worden opgelegd aan reguliere gedetineerden?

Antwoord 5

De vermelding op de sanctielijst heeft uitsluitend tot gevolg dat de tegoeden van de betreffende persoon of organisatie bevroren worden. Tijdens en na detentie kunnen aan gedetineerden gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd, zoals een voorwaardelijke invrijheidstelling. Bij veroordeelde terroristen dient in het bijzonder te worden gedacht aan reisverboden, contact- en/of locatieverboden. Een gespecialiseerd team van de reclassering (het team Terrorisme, Extremisme en Radicalisering) houdt toezicht op de naleving van opgelegde voorwaarden .

Ten slotte kan een veroordeelde terrorist het Nederlanderschap ontnomen worden via een bestuurlijke maatregel.

Vraag 6

Is DJI voornemens meer sancties voor gedetineerde terroristen te versoepelen? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren?

Antwoord 6

Dat voornemen heeft DJI niet.

Vraag 7

Welke criteria worden gehanteerd om het versoepelen van sancties mogelijk te maken en door wie zijn deze opgesteld?

Antwoord 7

Indien u doelt op de mogelijkheid tot een ontheffing van de bevriezingsmaatregel verwijs ik u naar de ‘Procedures totstandkoming en beëindiging van bevriezingsmaatregelen terrorisme’. 2)

Hierin staat beschreven voor welke zaken ontheffing van de maatregel kan worden verzocht, waar een dergelijk verzoek moet worden ingediend en wie erover besluit. Deze zijn opgesteld door het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

1) NRC.nl, 26 maart 2019: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/26/opgesloten-terrorist-moet-kunnen-verdienen-a3954710

2) (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/02/12/procedures-totstandkoming-en-beeindiging-van-bevriezingsmaatregelen-terrorisme)

Antwoord op

Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’ (29 Maart 2019)
Reactietijd: 74 dagen

Indiener

Sander Dekker (VVD)


Gericht

Antoinette Laan-Geselschap (VVD)

Jeroen van Wijngaarden (VVD)


descriptionAccess ( 9584 )

Publicatiedatum
11 Juni 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

Het bericht ‘All-points alert out for “most dangerous Portuguese terrorist of them all’

Het bericht ‘Brede onrust na aanval op joods restaurant’

Het bericht ‘Kinderen in de gesloten jeugdzorg te vaak opgesloten’

Het bericht dat jongeren vaak ten onrechte worden opgesloten in isoleercellen

Het bericht ‘Jacques werd 2 jaar lang opgesloten om te 'genezen' van zijn homoseksualiteit’

Het bericht dat een terrorist in Oman is opgehaald en naar Nederland is gebracht

Het bericht ‘Terrorist krijgt slechts 4 jaar cel opgelegd’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl