Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Lodders en Ziengs over de rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse DeltaAntwoord op vragen van de leden Lodders en Ziengs over de rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Keywords:
Zaaknummer: 2019D17139

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de antwoorden op de vragen van de leden Lodders en Ziengs (beiden VVD) over de rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (kenmerk 2019Z07096 - ingezonden 9 april 2019).

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


2019Z07096

1

Bent u bekend met de rapportage meetresultaten van gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta?[1]

Antwoord

Ja.

2

Wat vindt u van deze rapportage en hoe zou u de resultaten willen duiden?

Antwoord

De regionale rapportage draagt per waterschap nuttig bij aan het in beeld brengen van de opgave voor het terugdringen van normoverschrijdingen. Uit onderliggende informatie blijkt dat het waterschap Drents Overijsselse Delta op 25 punten gewasbeschermingsmiddelen meet. Van deze 25 maken vier meetpunten deel uit van het Landelijk meetnet gewasbescherming.

Het Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen heeft onder meer tot doel een verband te leggen tussen normoverschrijdingen in oppervlaktewater en het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in de Nederlandse land- en tuinbouw (https://www.uvw.nl/landelijk-meetnet-gewasbeschermingsmiddelen/). Het meetnet duidt of doelstellingen van het landelijk beleid, zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” (GGDO), worden behaald.

Met het landelijk meetnet kan beter een relatie tussen normoverschrijdingen en bepaalde toepassingen worden gelegd. Op basis hiervan kan vervolgens worden vastgesteld welke aanpak nodig is om normoverschrijdingen terug te dringen. De nota GGDO bevat een breed scala aan maatregelen om de doelstelling voor het terugdringen van de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater – 90% minder normoverschriidingen in 2023 ten opzichte van 2013 – te realiseren.

Voor de duiding van de resultaten verwijs ik u kortheidshalve naar mijn antwoorden op de hierna volgende vragen.

3

Is het u bekend dat van de 24 meetlocaties van Waterschap Drents Overijsselse Delta er op 13 locaties geen schadelijke stoffen zijn gemeten in de periode 2015 - 2017?

Antwoord

Het beheergebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta telt in de periode 2015-2017 25 meetlocaties waar gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden zijn gemeten. Op 13 meetlocaties zijn geen normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen/biociden waargenomen, op 12 andere meetlocaties wel.

4

Is het u bekend dat van de 11 meetpunten met minimaal één overschrijding er 3 meetpunten zijn waar stoffen zijn gemeten die te herleiden zijn naar de landbouw en wat vindt u hiervan?

Antwoord

Op 8 van de 12 locaties waar normoverschrijdingen zijn aangetroffen, betreft dit stoffen die toegelaten zijn binnen de landbouw, maar die soms ook als biocide op de markt zijn.

Normoverschrijdingen zijn onwenselijk. Ongeacht of deze worden veroorzaakt door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden binnen of buiten de landbouw.

5

Is het u bekend dat 9 meetlocaties normoverschrijdingen meten die gerelateerd kunnen worden aan het consumentengebruik en wat vindt u hiervan?

Antwoord

Voor 10 van de 12 locaties met normoverschrijdingen geldt dat er stoffen zijn aangetroffen die als gewasbeschermingsmiddel en als biocide zijn toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Het herleiden van normoverschrijdingen naar verschillende bronnen en emissieroutes is complex. Een directe relatie met consumentengebruik is daardoor niet vast te stellen.

6

Wat vindt u van de uitkomsten van het meetpunt in Zwolle waar 65 keer de normoverschrijding van het middel permethrin gevonden is?

Antwoord

Volgens informatie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta betreft het hier een eenmalige overschrijding in de periode 2015 - 2017 waar geen verklaring voor is gevonden. Het betreffende meetpunt wordt beïnvloed door zowel landbouw (afwatering Sallandse weteringen) alsmede door het gezuiverd afval- of rioolwater (effluent) van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) Heino en Raalte. Uit onderzoek van de kwaliteit van het effluent van de rwzi’s (2018) blijkt echter dat de gehalten aan permethrin voor beide rwzi’s onder de bepalingsgrens liggen.

Op een andere meetlocatie in het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt voor permethrin een incidentele overschrijding van 300 keer de norm waargenomen, waarvan de oorzaak niet duidelijk is.

Zorgwekkende structurele normoverschrijdingen worden in overleg tussen de Unie van Waterschappen en het ministerie van IenW besproken. Indien er structurele normoverschrijdingen worden geconstateerd, zullen passende oplossingsrichtingen geïnventariseerd worden.

7

Klopt het dat het middel permethrin vooral gebruikt wordt in consumentenmiddelen zoals antihoutworm-, antivliegen- en antivlooienmiddel en als werkzame stof in humane medicijnen voor bijvoorbeeld schurft en dat veel van deze middelen vrij in de supermarkt en tuincentra te koop zijn?

Antwoord

Er zijn in Nederland inderdaad verschillende biociden en diergeneesmiddelen toegelaten voor niet-professioneel gebruik op basis van de werkzame stof permethrin. Deze zijn bestemd voor de bestrijding van onder andere houtaantastende insecten, kruipende insecten, wespen en vlooien. Deze middelen zijn vrij verkrijgbaar in de detailhandel. Daarnaast is permethrin in Nederland geregistreerd als geneesmiddel tegen hoofdluis, schurft (scabiës) en schaamluis. Geneesmiddelen met permethrin als werkzame stof zijn niet (volledig) vrij verkrijgbaar. Deze geneesmiddelen mogen alleen door de apotheek en de drogist worden verkocht.

8

Kunt u een opsomming geven van consumentenproducten waarin deze werkzame stof gebruikt wordt?

Antwoord

In bijlage 1 treft u de opsomming aan van biociden met de werkzame stof permethrin en in bijlage 2 treft u de opsomming aan van diergeneesmiddelen met de werkzame stof permethrin.

9

Kunt u een opsomming geven van gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw waarin deze werkzame stof gebruikt wordt?

Antwoord

Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in Nederland op basis van de werkzame stof permethrin. Legaal gebruik is daarmee uitgesloten.

10

Klopt het dat middelen met de werkzame stof permethrin al 20 jaar verboden zijn voor gangbare landbouw vanwege het grote gevaar voor bijvoorbeeld vissen, insecten en vlinders, maar dat deze werkzame stof nog steeds gebruikt mag worden in de biologische landbouw? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Antwoord

Nee, dat klopt niet. De Europese Commissie heeft op 27 december 2000 besloten om permethrin niet op te nemen in bijlage 1 bij Richtlijn 91/414/EEG en om de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof in te trekken (2000/817/EG).

Dit betekent dat deze werkzame stof en gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof niet gebruikt mogen worden in de Europese Unie in de gangbare, noch in de biologische landbouw.

11

Wat vindt u van de situatie dat de werkzame stof imidacloprid voor consumenten vrij verkrijgbaar is (onder andere in mierenlokdoosjes en vlooienbanden) in bijvoorbeeld tuincentra terwijl die voor de boer en tuinder verboden is (waarvan het meest recente voorbeeld het verbod op het gebruik van deze werkzame stof in de zaadcoating in de suikerbietenteelt is)?

Antwoord

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland leidt tot onaanvaardbare risico’s voor mens, dier en milieu. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde toepassingen van deze middelen wel en andere niet worden toegelaten.

12

Wat vindt u van het risico dat consumenten het afvalwater bij het schoonmaken van de ondergrond waar bijvoorbeeld een mierenlokdoosje heeft gestaan of bij andere toepassingen door de gootsteen spoelen en welke beleidshandelingen heeft u hierop toegepast?

Antwoord

Voordat een mierenlokdoosje verkocht en gebruikt mag worden, beoordeelt het Ctgb de eventuele risico’s van gebruik volgens voorschrift. Het Ctgb rekent hiervoor gedetailleerde scenario’s door om de effecten op mensen, maar ook voor dieren, het milieu en het water te bepalen. Zoals, maar niet uitsluitend, de uitloging naar de bodem en de emissie naar het oppervlaktewater ten gevolge van lozing van spoelwater na reiniging. Op basis daarvan beoordeelt het Ctgb of veilig gebruik mogelijk is. Is dat niet het geval, dan laat het Ctgb een middel niet toe tot de markt.

Voorts zet de staatssecretaris van IenW zich in om het vermijdbaar consumentengebruik van biociden te minimaliseren, om belasting naar milieu te verminderen.

13

Kunt u aangeven hoeveel normoverschrijdingen van het middel glyfosaat er de afgelopen 10 jaar gemeten zijn door de waterschappen en gepubliceerd op www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl?

Antwoord

Waterschappen monitoren de ecologische waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De ecologische norm (MTR; Maximum Toelaatbaar Risiconiveau) voor glyfosaat is in de afgelopen 10 jaar op geen enkele meetlocatie overschreden.

14

Kunt u toelichten waarom uw beleid vooral gericht is op het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij boeren en tuinders die jaarlijks aan opleiding- en bijscholingscursussen moeten voldoen, terwijl er geen controle en handhaving is op het gebruik van middelen met dezelfde werkzame stof door consumenten gekocht die daarvoor geen opleiding volgen en hoe verklaart u deze eenzijdige benadering?

Antwoord 14

Het beleid is gericht op het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming binnen en buiten de landbouw. Voor niet-professionele gebruikers is dit uitgewerkt in de green deal “Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”.

Deze green deal bevat verschillende maatregelen, waaronder een opleidingstraject voor het winkelpersoneel, communicatie en beperking van de verpakkingsgrootte van gewasbeschermingsmiddelen om verspilling te verminderen. Een voorbeeld van zo’n maatregel is de campagne ‘Bestrijding volgens het boekje’ van Tuinbranche Nederland. Daarnaast hebben tal van andere partijen de aandacht gevestigd op het toepassen van niet-chemische alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Het Ctgb houdt bij het beoordelen van risico’s voor mens, dier en milieu bij de toelating van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide rekening met het feit of er sprake is van professioneel of niet-professioneel gebruik. Daarbij speelt verwachte omvang van het gebruik een rol, maar ook dat de professionele gebruiker een bewijs van vakbekwaamheid heeft en de gebruiksvoorschriften daarop zijn aangepast.

Kortom, we willen juist voorkomen dat er sprake is van een eenzijdige benadering.

15

Deelt u de mening dat deze eenzijdige benadering niet goed is voor het draagvlak van het beleid en kunt u aangeven welke stappen u de afgelopen jaren heeft gezet in een goede voorlichting om het risico van normoverschrijdingen door consumenten terug te dringen?

Antwoord

Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 14.

16

Deelt u de mening dat bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen het risico voor de gezondheid van de mens en het milieu tot een minimum beperkt moet worden?

Antwoord

Ja.

17

Kunt u verklaren waarom de uitkomst van deze rapportage niet tot een andere aanpak heeft geleid?

Antwoord

De rapportage over normoverschrijdingen in oppervlaktewater heeft o.a. geleid tot de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Gewasbeschermingsmiddelen hebben hierin naast nutriënten, medicijnen/opkomende stoffen prioriteit.

Uw Kamer heeft op 16 april jl. het pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten ontvangen. Hierin staan verschillende maatregelen om de emissie uit de open teelten naar de leefomgeving terug te dringen tot nagenoeg nul.

18

Kunt u een overzicht geven van het aantal consumentenproducten per productnaam in volume en omvang ter bestrijding van ongedierte bij huisdieren, gebruik in of rond het huis tegen mieren, insecten en ander ongedierte enz.? Zo nee, waarom kunt u dit overzicht niet geven en kunt u dan aangeven op basis van welke informatie u beleid maakt?

Antwoord

De verkoopcijfers van biocideproducten voor consumenten zijn niet voorhanden bij het ministerie van IenW. Verkoopcijfers zijn echter wel bekend bij derden. Het ministerie van IenW heeft RIVM en GfK opdracht gegeven de verkoopcijfers van biociden aan consumenten te analyseren. Hiermee wil het inzicht verkrijgen of consumenten sinds 2014 meer of minder chemische middelen inzetten. Deze analyse heeft betrekking op de volgende groepen: mieren, groene aanslag, vliegende insecten, rodenticiden (biociden tegen muizen en ratten), kruipende insecten, technische producten en zogenoemde ‘afwerende middelen’.

Naar de bestrijding van muizen en ratten en van groene aanslag door particulieren wordt consumentenonderzoek uitgevoerd door middel van enquêtes, om zicht te krijgen op de beweegredenen om te kiezen voor chemische of niet-chemische bestrijding. De staatssecretaris van IenW zal u voor het zomerreces de rapportage van RIVM doen toekomen.

19

Bent u bekend met het artikel ‘Verdwenen soorten: niet door ‘landbouwgif’? [2]

Antwoord

Ja.

20

Wat vindt u van de analyse en de conclusie dat in het politieke en maatschappelijke debat middelen die gebruikt worden in de landbouw als hoofdschuldige aangewezen worden, bijvoorbeeld de neonicotinoïden, voor het verdwijnen van soorten op de Rode Lijst Dagvlinders en Rode Lijst Bijen en hommels, terwijl deze middelen pas veel later in gebruik zijn genomen?

Antwoord

De achteruitgang van de wilde bijen en dagvlinders wordt toegeschreven aan het veranderende landgebruik, zoals ontwikkelingen in de landbouw en de verstedelijking van het landelijke gebied. De ontwikkelingen in de landbouw in de periode tussen 1950 en 1990, zoals ruilverkaveling, het verdwijnen van houtwallen en bloemrijke graslanden door de ontwikkeling en intensivering van monoculturen, ontwatering, bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben bijgedragen aan de afname van bloemen en planten in de leefgebieden van insecten. Hetzelfde geldt voor bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw. Doordat neonicotinoïden pas na de genoemde periode gebruikt worden is er inderdaad geen relatie met de in de rode lijsten geconstateerde afname van soorten.

21

Wat doet u om zowel het politieke als het maatschappelijke debat op basis van de juiste informatie te laten plaatsvinden?

Antwoord

Voor mijn bijdrage aan het politieke en maatschappelijke debat ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen richt ik mij op de wetenschappelijke adviezen van Ctgb en EFSA en zo transparant mogelijk handelen over voorgenomen standpunten. Ik heb uw Kamer dat op verschillende momenten kenbaar gemaakt.

Daarnaast moeten we uiteraard oog hebben voor het maatschappelijke debat dat wordt gevoerd. We moeten ons voortdurend de vraag stellen of we alles weten. De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek voeden ons met accurate informatie op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen.

22

Is het u bekend dat boeren en tuinders de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een afname van het aantal gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de alternatieven niet altijd beter zijn voor mens en of milieu?

Antwoord

Uit het jaarverslag 2018 van het Ctgb blijkt dat het aantal goedkeurde werkzame stoffen en het aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet is afgenomen in de periode 2008 tot 2018. Dit wil echter niet zeggen dat de breedte van het middelenpakket voor de verschillende teelten niet onder druk staat. Werkzame stoffen die wegvallen waren vaak breed inzetbaar tegen verschillende schadelijke organismen of in verschillende teelten. Nieuwe werkzame stoffen die daarvoor in de plaats komen zijn vaak specifiek inzetbaar tegen een of enkele schadelijke organismen en in een of enkele teelten.

Mijn ambities richten zich op weerbare planten en teeltsystemen, het verbinden van landbouw en natuur en als er dan toch behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen, dan nagenoeg zonder emissies naar de leefomgeving en nagenoeg zonder residuen op producten. Dat is de kern van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 die op 16 april jl. aan uw Kamer is aangeboden.

In het uitvoeringsprogramma zal een van de werkgroepen zich richten op het beschikbaar komen van meer haalbare, betaalbare en milieuvriendelijke niet-chemische alternatieven beschikbaar komen en het toepassen hiervan door agrarische ondernemers. Daarnaast zal een werkgroep zich richten op het beschikbaar komen van meer gewasbeschermingsmiddelen met een lager risicoprofiel.

23

Op welke manier wordt deze ‘achteruitgang’ (het verbieden van de meest moderne en innovatieve middelen en technieken waarbij wordt teruggevallen op oudere middelen) gemonitord?

Antwoord

Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 22.

24

Heeft u een overzicht van de gewasbeschermingsmiddelen die de afgelopen jaren verboden zijn, welke alternatieven hiervoor beschikbaar zijn en hoe schadelijk deze zijn ten opzichte van het verboden middel? Zo nee, waarom niet en op basis waarvan wordt dan de afweging gemaakt om een middel te verbieden?

Antwoord

Nee. Verordening (EG) nr. 1107/2009 biedt niet de mogelijkheid om in het besluitvormingsproces rekening te houden met mogelijke, ongewenste milieueffecten van alternatieve werkzame stoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Centraal in dit proces staat de beoordeling «sec» van werkzame stoffen of gewasbeschermingsmiddelen op de risico’s voor mens, dier en milieu.

25

Kunnen boeren en tuinders rekenen op een wetenschappelijke benadering van het gewasbeschermingsdossier, met de uitgangspunten van zo min mogelijk risico voor mens en milieu, duurzaam gebruik, toestaan van innovaties en landbouwkundige noodzaak (voedselproductie niet in gevaar brengen)? Zo ja, hoe gaat u dit vormgeven?

Antwoord

Ja, ik verwijs u naar het antwoord op vraag 23, waarin de ambities staan van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

26

Wilt u deze vragen één voor één beantwoorden en tijdig voor het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen op 24 april 2019?

Antwoord

Ja.


Bijlage 1: Overzicht biociden op basis van de werkzame stof permethrin (bron: toelatingendatabank Ctgb –10.04.19)

Professioneel gebruik

Conserduc Per 100

Embalan Houtwormdood

Embasol Houtwormdood

HGX tegen houtworm

Luxan Houtinsecticide-P

Parasect

Perfacs Houtwormmiddel

Permanent-Spuitbus

Permanent-Stalspuitmiddel

PERMAS-D

Perwood houtwormmiddel

Q-Care Houtwormdood OL

Tectonik Pour-on

Tenco Anti-Houtworm

Niet-professioneel gebruik

Bolfo Mand- en Tapijtspray

Botéba Vlooien Omgevingsspray

Conserduc Per 100

Duo-Om omgevingsspray

Embalan Houtwormdood

Embasol Houtwormdood

Eulan SPA 01

Firmus Farma Vlooien Omgevingsspray

FLEA FREE OMGEVINGSSPRAY

HGX 'spray tegen kruipend ongedierte'

HGX 'spray tegen mieren'

HGX 'spray tegen vlooien'

HGX spray tegen wespen

HGX spray tegen zilvervisjes

HGX tegen houtworm

Indoor-X omgevingsspray

K.O. Spray Kruipende insecten en Wespen

Kruidvat Insectenspray tegen Vlooien

Kruidvat Insectenspray tegen Zilvervisjes

Kruidvat tegen kruipende insecten en wespen

Luxan Houtinsecticide-P

Luxan Houtinsecticide-P NW

Luxan Mand- en TapijtsprayLUXAN MIERENSPRAY

Luxan Wespenspray

Luxan Zilvervisjesspray

Perfacs Houtwormmiddel

Protect Mieren en Kruipend Ongediertespray

Protect Wespen-Schuimspray

Protect Zilvervisjesspray

Quit kruipend ongedierte en wespen stop

ROXASECT tegen kruipende insecten en wespen

Roxasect Tegen vlooien

Roxasect tegen zilvervisjes

Sprigone tegen kruipende insekten en wespen

Spritex Insectkiller

Tectonik Pour-on

Tenco Anti-Houtworm

TOPSCORE SPRAY tegen kruipende insecten en wespen

VAPONA kruipende insecten- en wespenspray

Vermigon Spray

Wirtz Farma Vlooien Omgevingsspray


Bijlage 2: Overzicht diergeneesmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin (bron: Diergeneesmiddeleninformatiebank CBG – 11.04.19)

Activyl Tick Plus, Spot-on oplossing voor honden

Advantix 100/500 spot-on oplossing voor honden

Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden

Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden

Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden

Advantix 600/3000 spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg

ATAXXA 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg

Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg

Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg

ATAXXA 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10

Auriplak, oorlabel voor runderen

BEAU BEAU ANTI-VLOOIENSHAMPOO

BOVICLIP ANTI-VLIEGENPLAATJES

DEFENCARE SHAMPOO

DEFENDOG

Ectofly 12,5 mg/ml Pour-On Oplossing voor schapen

Effitix 134 mg/1200 mg spot-on oplossing

Effitix 26,8 mg/240 mg spot-on oplossing

Effitix 268 mg/2400 mg spot-on oplossing

Effitix 402 mg/3600 mg spot-on oplossing

Effitix 67 mg/600 mg spot-on oplossing

FIPROTIX 134 mg/1200 mg spot-on oplossing

FIPROTIX 26.8 mg/240 mg spot-on oplossing

FIPROTIX 268 mg/2400 mg spot-on oplossing

FIPROTIX 402 mg/3600 mg spot-on oplossing

FIPROTIX 67 mg/600 mg spot-on oplossing

FRONTECT spot on oplossing voor grote honden

FRONTECT spot on oplossing voor zeer grote honden

FRONTECT spot on oplossing voor zeer kleine honden

FRONTECT spot on oplossing voor kleine honden

FRONTECT spot on oplossing voor middel grote honden

ONGEDIERTESHAMPOO

Pulvex Spot 715 mg/ml spot-on oplossing voor honden

Tick Off Combispray

TICK OFF PRO 134 mg/1200 mg spot-on oplossing

TICK OFF PRO 26.8 mg/240 mg spot-on oplossing

TICK OFF PRO 268 mg/2400 mg spot-on

TICK OFF PRO 402 mg/3600 mg spot-on oplossing

TICK OFF PRO 67 mg/600 mg spot-on oplossing

TICK OFF SPRAY

TICK OFF WASH AWAY

Tick off 715 mg/ml spot-on oplossing voor honden

Vectra 3D, Spot-on oplossing voor honden > 40 kg

Vectra 3D, Spot-on oplossing voor honden 10-25 kg

Vectra 3D, Spot-on oplossing voor honden 1-4 kg

Vectra 3D, Spot-on oplossing voor honden 25-40 kg

Vectra 3D, Spot-on oplossing voor honden 4-10 kg

VLOOIENSHAMPOO[1] http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/regio/waterschap-drents-overijsselse-delta/aantal-normoverschrijdende-stoffen-per-meetpunt-per-periode.aspx

[2] V-focus, april 2019, jaargang 16.


Gerelateerd

De rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het bericht ‘Bestuurslid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’

Het artikel ‘Waterschap wil sterke visie op rivierverruiming na weer een afgeblazen project’

Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’

Het bericht ‘Wederom kleuren Nederlandse akkers oranje-geel door gebruik van het omstreden middel glyfosaat’

Het rapport ‘Uitgesproken’

Integriteitskwesties bij de waterschappen

De toelating van het landbouwgif sulfoxaflor

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl