Tweedemonitor / Kamervraag / Politiek verlof voor militairen om uitzending mogelijk te makenPolitiek verlof voor militairen om uitzending mogelijk te maken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23177

2018Z23177

Vragen van de leden Belhaj (D66), Kerstens (PvdA) en Den Boer (D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over politiek verlof voor militairen om uitzending mogelijk te maken. (ingezonden 6 december 2018)

1

Kent u het bericht ‘Uit de raad door Defensie: Roosendaler Raggers (D66) vecht voor 'politiek verlof’ voor militairen’? 1)

2

Kunt u aangeven op welke gronden raadsleden tijdelijk hun zetel in de gemeenteraad over kunnen dragen of op verlof gaan, zonder afstand te hoeven doen van hun zetel?

3

Kunnen militairen politiek verlof krijgen voor het bijwonen van vergaderingen en zittingen van publiekrechtelijke colleges en voor het verrichten van daaruit voortvloeiende werkzaamheden ten behoeve van deze colleges? Geld dit ook voor militairen die eventueel worden uitgezonden op een missie in het buitenland?

4

Is het waar dat de Kieswet gemeenteraadsleden alleen de mogelijkheid biedt om tijdelijk hun zetel in de gemeenteraad over te dragen wanneer er sprake is van zwangerschap of ziekte? Zo nee, op welke gronden kunnen raadsleden nog meer tijdelijk hun zetel overdragen?

5

Acht u het wenselijk dat gemeenteraadsleden tijdelijk afstand kunnen doen van hun zetel om zo aan andere beroepsverlichtingen te voldoen (bijvoorbeeld militaire missies in het buitenland)?

6

Zijn er aanpassingen in de wet nodig om raadsleden op andere gronden dan zwangerschap of ziekte tijdelijk verlof te verlenen zonder dat zij afstand hoeven te doen van hun zetel? Zo ja welke? Wat is uw appreciatie in deze?

7

Hoe verhouden de Regeling verlof voor militaire ambtenaren 2) en artikel 12c Militaire Ambtenarenwet 1931 3) zich tot artikel X 10 van de Kieswet?

1) https://www.bndestem.nl/roosendaal/uit-de-raad-door-defensie-roosendaler-raggers-d66-vecht-voor-politiek-verlof-voor-militairen~ab97d177/

2) https://puc.overheid.nl/mp-bundels/doc/PUC_311080012100_10/1/#

3) https://wetten.overheid.nl/BWBR0001952/2018-07-28#TiteldeelIV_Artikel12c


Gerelateerd

Politiek verlof voor militairen om uitzending mogelijk te maken

De mogelijkheid tot ‘politiek verlof’ voor militairen

Nederlandse militairen in Afghanistan

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Militairen zonder handschoenen in ijskoud Polen’

Het bericht 'Jassenblunder gevolg van ‘inschattingsfout’'

De ‘losse eindjes ten aanzien van de compensatie van het AOW-gat van gewezen militairen’.

Het bericht ‘Rusland betaalde Afghaanse strijders om Amerikaanse militairen te doden’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl