Tweedemonitor / Kamervraag / De bestrijding van de Japanse duizendknoopDe bestrijding van de Japanse duizendknoop

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22898

2018Z22898

Vragen van de leden Geurts en Von Martels (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bestrijding van de Japanse duizendknoop (ingezonden 4 december 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Aanvalsplan tegen woekerplant: Anders kost het miljoenen’? 1)

2

Kunt u een inschatting geven van schades en daarmee gepaard gaande kosten voor inwoners, bedrijven en overheden door de verspreiding van de Aziatische duizendknopen (Japanse, Boheemse en Sachalinse)?

3

Kunt u aangegeven in hoeverre bestrijding van Aziatische duizendknopen mogelijk is?

4

Kunt u aangeven hoe in andere Europese lidstaten wordt omgegaan met Aziatische duizendknopen?

5

Bent u, aangezien er in Nederland en andere Europese lidstaten diverse proeven worden gedaan met uiteenlopende bestrijdingsmethoden, bereid om deze ontwikkeling en uitwisseling van kennis te faciliteren?

6

Wat vindt u van het initiatief van Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx Milieu Expertise, gefinancierd door drie provincies, vier gemeentes, de vereniging van bos- en natuurterreineigenaren en een waterschap, om te komen tot een landelijk protocol voor het omgaan met Aziatische duizendknopen?

7

Waarom zijn Aziatische duizendknopen niet opgenomen in de EU-verordening betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (EU-Verordening 1143/2014)?

8

Waarom zijn in Nederland Aziatische duizendknopen niet bestempeld als invasieve exoot op basis van de Wet natuurbescherming, artikel 3.19?

9

Bent u bereid op Europees niveau te pleiten voor opname van de Aziatische duizendknopen (Japanse, Boheemse, Sachalinse) in de eerdergenoemde EU-verordening betreffende invasieve exoten (EU-Verordening 1143/2014)?


10

Bent u bereid om, in afwachting van een eventuele opname in de EU-verordening, Aziatische duizendknopen voorlopig aan te wijzen als invasieve exoot volgens artikel 3.19 uit de Wet natuurbescherming?

11

Bent u bereid het project ‘Landelijk protocol verspreiding voorkomen van Aziatische duizendknopen’ te ondersteunen ten behoeve van een realistisch haalbare aanpak van deze exoot en omdat zoveel partijen hier behoefte aan hebben?

12

Bent u bereid om samen te werken met betrokken partijen om een adequate aanpak te ontwikkelen ten behoeve van preventie van verspreiding, de algemene bestrijding en de bestrijding op kwetsbare plaatsen?

13

Ziet u andere mogelijkheden om deze exoot aan te pakken en schade te beperken? Zo ja, waar denkt u dan aan en hoe denkt u dat in te zetten?

1) Algemeen Dagblad, 23 oktober 2018 ( https://www.ad.nl/binnenland/aanvalsplan-tegen-woekerplant-anders-kost-het-miljoenen~afbb7fb4/ )


Gerelateerd

De bestrijding van de Japanse duizendknoop

Ambtenaren die deelnemen aan belastingcommissies van lobbyclubs van buitenlandse bedrijven

Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

Het bericht 'En het Songfestival gaat naar... Rotterdam!'

De eerdere beantwoording over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

Oesterbanken voor de haven van Terschelling

Het bericht ‘Universiteit Wageningen ontdekt nieuwe methode onkruidbestrijding spoorbermen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl