Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Afronden herziening luchtruim binnen vijf jaar is onrealistisch’Het bericht ‘Afronden herziening luchtruim binnen vijf jaar is onrealistisch’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20905

2018Z20905

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP), Van Raan (PvdD) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht "Kritiek op motie Lelystad Airport: 'Afronden herziening luchtruim binnen vijf jaar is onrealistisch'" (ingezonden 13 november 2018)

1

Bent u bekend met het bericht "Kritiek op motie Lelystad Airport: 'Afronden herziening luchtruim binnen vijf jaar is onrealistisch'? 1)

2

Klopt het dat het afronden van de luchtruimherziening binnen vijf jaar onrealistisch is? Waarop is uw inschatting gebaseerd?

3

Kunt u garanderen dat de laagvliegroutes van Lelystad Airport uiterlijk 2023 weg zijn? Zo ja, hoe onderbouwt u deze garantie?

4

Hoe definieert u een laagvliegroute? Welke bandbreedtes worden gehanteerd bij laagvliegroutes? Wanneer is vliegen op aldus gedefinieerde laagvliegroutes voorbij? Bij hoeveel meter hoogte is er geen sprake meer van een laagvliegroute?

5

Wat betekent het precies als u als voorwaarde voor de openstelling van Lelystad Airport meegeeft dat het luchtruim uiterlijk in 2023 is heringedeeld en dat de laagvliegroutes verdwijnen? Betekent die voorwaarde dat u garandeert dat uiterlijk 2023 de laagvliegroutes weg zijn? Zo nee, wat betekent die voorwaarde dan wel?

6

Wat zijn de gevolgen voor de routes en voor Lelystad Airport als u die voorwaarde stelt, maar herindeling vóór 2023 niet gereed is?

7

Acht u het zinvol en noodzakelijk om de herindeling c.q. herinrichting van het luchtruim te vergezellen van een plan m.e.r.-procedure, zoals bij programma's, plannen en projecten aan de grond ook gebruikelijk is? Zo ja, wat is hier de planning voor? Zo nee, waarom niet?

1) Website RTV Oost, 9 november 2018 ( https://www.rtvoost.nl/nieuws/301994/Kritiek-op-motie-Lelystad-Airport-Afronden-herziening-luchtruim-binnen-vijf-jaar-is-onrealistisch )


Gerelateerd

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten.

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Lelystad Airport

De stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het bericht dat vogels doof en agressief worden van vliegvelden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl