Tweedemonitor / Kamervraag / Het levend ontvinnen van een haai in Caribisch gebied



Het levend ontvinnen van een haai in Caribisch gebied

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19103

2018Z19103

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het levend ontvinnen van een haai in Caribisch gebied. (ingezonden 24 oktober 2018)

1

Kent u het bericht ‘Shark finning video uit Curaçao duikt op’ en heeft u het bijbehorende filmpje gezien waarin lachende vissers een levende haai ontvinnen? 1)

2

Klopt het dat het ontvinnen van een haai verboden is in de Europese Unie volgens de internationale visserijwetgeving (het International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)-verdrag) en dat Curaçao zich heeft aangesloten bij deze wetgeving?

3

Bent u bereid het bevoegd gezag op Curaçao om opheldering te vragen over het incident en aan te dringen op verscherpte regelgeving en toezicht? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

4

Worden de mannen die in beeld zijn vervolgd voor hun daden? Zo nee, waarom niet?

5

Klopt het dat Curaçao tijdens een Caribische haaienbeschermingsbijeenkomst op Sint Maarten in 2016 heeft toegezegd dat in haar wateren een haaienreservaat zou komen? Zo ja, is er reeds invulling gegeven aan deze toezegging en hoe is dat gebeurd? Zo nee, waarom niet?

6

Klopt het dat de brede strategie over de Nederlandse inzet op de bescherming van haaien en roggen in Caribisch gebied, die in mei 2016 werd aangekondigd, nog steeds niet naar de Kamer is gestuurd? Zo ja, op welke termijn en wijze kan de Kamer deze inzet verwachten? 2)

7

Kunt u toelichten wat er sinds 2016 is bereikt op het gebied van communicatie en educatie, naar aanleiding van de door uw voorganger uiteengezette maatregelen in het Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) haaienactieplan 2015-2021, zowel in Nederland als in Caribisch Nederland? Zo nee, waarom niet?

8

Deelt u de visie van de heer Bervoets van de Shark Committee van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), dat “er nog veel werk moet worden verzet in wetgeving en controle, maar vooral in het onderwijs”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe legt u uit dat u in uw Mariene Strategie 2018-2024 deel 1, oordeelt dat ‘het bestaande beleid voldoet (op onder andere het gebied van communicatie en educatie zoals vastgelegd in het Actieplan Haaien en Roggen)’?


9

Kunt u toelichten wat de verwachtingen zijn van het uitbreiden van de werkingssfeer van het ICCAT-verdrag ten behoeve van haaienbescherming?

10

Kunt u toelichten hoe u zich in het kader van het uitbreiden van de werkingssfeer van het ICCAT-verdrag heeft ingezet voor betere bescherming van de haai?

11

Hoe gaat u zich tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van ICCAT in november inzetten voor haaienbescherming?

12

Deelt u de mening dat er een mondiaal verbod moet komen op het ontvinnen van haaien en bent u bereid zich hiervoor in te zetten? Zo nee, waarom niet?

1) http://www.saveoursharks.nl/shark-finning-filmpje-uit-curacao-duikt-op/
2) Kamerstuk 33 450, nr. 48


Gerelateerd

Het levend ontvinnen van een haai in Caribisch gebied

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

De bouwprojecten op Bonaire die koraalvernietiging/ecocide kunnen veroorzaken

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl