Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’Het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16891

2018Z16891

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’(ingezonden 26 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’? 1)

2

Deelt u de opvatting dat zolang mbo-bestuurders zichzelf kunnen verrijken door salarissen te bedingen die ver boven de norm van de Wet normering topinkomens (WNT) liggen, de wijze van financiering van het mbo toe is aan een drastische wijziging? Zo nee, waarom niet?

3

Kunt u ons uitleggen hoe de beloning van de bestuursvoorzitter van het ROC van Amsterdam tot stand kwam en waarom zowel de raad van toezicht als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingestemd heeft met de beloning van € 237.000 per jaar?

4

Deelt u de mening dat de huidige systematiek - waarin de boete die een mbo-instelling krijgt als een bestuurder boven de WNT-norm verdient, door de mbo-instelling wordt betaald - niet verantwoord is? Zo nee, waarom niet?

5

Klopt het dat de raad van toezicht en de GMR van ROC Amsterdam er jarenlang mee akkoord zijn gegaan om de boete vanuit de lumpsum te betalen en daarmee onderwijsgeld hebben onttrokken aan het primaire onderwijsproces? Zo ja, wat was de overweging om dat te doen?

6

Kunt u ons een overzicht verstrekken van alle beloningen die boven de WNT-norm uitgaan in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs, met de namen van de betrokkenen en de instellingen waar zij werkzaam zijn?


1) https://www.vn.nl/mannen-pakken-mbo-kansen/


Gerelateerd

Het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht ‘MBO Raad waarschuwt: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo’.

Het bericht dat ondanks extra geld mbo-docenten in de laagste salarisschaal terechtkomen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Minister Van Engelshoven eindigt subsidie op de MBO card’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl