Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’Het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16891

2018Z16891

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’(ingezonden 26 september 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’? 1)

2

Deelt u de opvatting dat zolang mbo-bestuurders zichzelf kunnen verrijken door salarissen te bedingen die ver boven de norm van de Wet normering topinkomens (WNT) liggen, de wijze van financiering van het mbo toe is aan een drastische wijziging? Zo nee, waarom niet?

3

Kunt u ons uitleggen hoe de beloning van de bestuursvoorzitter van het ROC van Amsterdam tot stand kwam en waarom zowel de raad van toezicht als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingestemd heeft met de beloning van € 237.000 per jaar?

4

Deelt u de mening dat de huidige systematiek - waarin de boete die een mbo-instelling krijgt als een bestuurder boven de WNT-norm verdient, door de mbo-instelling wordt betaald - niet verantwoord is? Zo nee, waarom niet?

5

Klopt het dat de raad van toezicht en de GMR van ROC Amsterdam er jarenlang mee akkoord zijn gegaan om de boete vanuit de lumpsum te betalen en daarmee onderwijsgeld hebben onttrokken aan het primaire onderwijsproces? Zo ja, wat was de overweging om dat te doen?

6

Kunt u ons een overzicht verstrekken van alle beloningen die boven de WNT-norm uitgaan in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs, met de namen van de betrokkenen en de instellingen waar zij werkzaam zijn?


1) https://www.vn.nl/mannen-pakken-mbo-kansen/


Gerelateerd

Het bericht ‘Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten’

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken

Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus

Het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen

Het bericht dat 20 procent van de startende docenten in het mbo na één jaar uitstroomt

Het bericht ‘Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis’

Het bericht dat de helft van de mbo’ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl