Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat ex-studenten geen hypotheek krijgen bij studieschuldHet bericht dat ex-studenten geen hypotheek krijgen bij studieschuld

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14932

2018Z14932

Vragen van de leden Ronnes en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over het bericht dat ex-studenten geen hypotheek krijgen bij studieschuld (ingezonden 28 augustus 2018)

1

Kent u het bericht dat een ex-student geen hypotheek krijgt bij studieschuld? 1)

2

Klopt het bericht dat banken bij hypotheekaanvragen met de oorspronkelijke studieschuld rekening houden en geen rekening houden met het reeds afgeloste gedeelte? Zo, ja, waarom en op welke grond doen zij dat?

3

Is het u bekend dat juist door de studieschuld de omvang van de maximaal te verstrekken hypotheek gemiddeld met 25.000 euro afneemt, terwijl dat meer is dan de (restant) studieschuld? Wat is uw visie op dergelijke situaties?

4

Deelt u de conclusie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat studenten uit gezinnen met lagere inkomens, van wie de ouders doorgaans minder kunnen bijdragen, extra hard worden geraakt en dat de huidige regels kansongelijkheid ‘tot ver na de studie’ in de hand werken?

5

Werpt de huidige situatie een ander licht op het standpunt van de voormalige minister van Wonen en Rijksdienst dat de actuele studieschuld ‘niet relevant’ is, nu de praktijk uitwijst dat banken slechts uitgaan van de maximale oorspronkelijke studieschuld? Zo, nee waarom niet?

6

Bent u bereid met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de voorlichting aan studenten te verbeteren, waardoor de nadelen van het aangaan van een studieschuld in relatie tot het verkrijgen van een hypotheek helder voor het voetlicht komen, en studenten automatisch te informeren over het restant studieschuld?

7

Kunt u een meerjarig beeld schetsen van de aard en de omvang van dit probleem, gezien het feit dat het huidige leenstelsel nog maar kort bestaat?

8

Kunt u aangeven wat de gevolgen zouden zijn indien de studieschuld helemaal niet meer meetelt bij de beoordeling van de banken op aanvragen van hypotheken?


9

Bent u het met Esther Peeren, hoogleraar Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam, eens dat het misleidend is, zoals zij in een bijdrage aan het boek ‘The Debt Age’ schrijft, om een studielening met een betalingstermijn van 35 jaar (met consequenties voor economisch handelen) een ‘voorschot’ te noemen? Deelt u de mening dat, ook in het licht van de problemen rond het verkrijgen van een hypotheek, het spreken over een ‘studievoorschot’ ongepast is en dat er voortaan gewoon, consequent, gesproken dient te worden over een studielening?

1) https://www.ad.nl/binnenland/ex-student-krijgt-geen-hypotheek-bij-studieschuld~ac9f4f81/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl