Tweedemonitor / Kamervraag / Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebiedTerugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z13735

2018Z13735

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied (ingezonden 6 juli 2018)

1

Kent u de berichten 'Nederland wil IS-vrouwen in Syrië terug voor vervolging' 1) en 'IS-kinderen terug naar Nederland'? 2)

2

Klopt het dat het openbaar ministerie (OM) de Koerdische autoriteiten heeft verzocht drie Nederlandse vrouwen in Syrië te laten vertrekken uit hun kampen zodat ze in Nederland kunnen worden berecht? Zo ja, op welke wijze worden deze vrouwen vanuit de Koerdische kampen naar Nederland overgebracht?

3

Klopt het dat voor iedere Nederlandse Syriëganger, zoals voor deze vrouwen, door het OM een vervolgingsplan is voorbereid, zodat zij bij aankomst in Nederland direct een strafrechtelijke procedure in gaan teneinde berecht te worden voor de misdaden die zij in Syrië en Irak hebben begaan?

4

Zijn bij deze drie Nederlandse vrouwen minderjarige kinderen betrokken? Zo ja, geldt dit verzoek ook voor de kinderen?

5

Klopt het dat voor 60 Nederlandse minderjarige kinderen IS-gebied een terugkeerplan wordt opgesteld om de juiste zorg toe te passen teneinde te voorkomen dat deze kinderen in Nederland verder radicaliseren of getraumatiseerd blijven? Waarom gebeurt dit niet voor alle 145 kinderen die zich in IS-gebied bevinden? 3)

6

Hoe verhoudt het verzoek van het OM aan de Koerden zich tot uw eerdere stellingname dat Syriëgangers niet actief worden teruggehaald? Wat is het verschil tussen actief terughalen en de Koerden verzoeken de Nederlandse Syriëgangers uit hun kampen te laten vertrekken om ze in Nederland te laten berechten?

7

Klopt het dat de Koerden al eerder aangegeven hebben bereid te zijn Nederlandse vrouwen en kinderen naar Noord-Irak te brengen? Klopt het dat (delen van) Noord-Irak inmiddels aangemerkt wordt als veilig gebied? Wat is uw reactie op dit aanbod?

8

Bent u bereid consulaire bijstand te verlenen aan en mee te werken aan de terugkeer naar Nederland van Koerden die Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen naar veilige gebieden in Noord-Irak brengen? Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt dit, wat betreft de kinderen, zich tot de door de Kinderombudsman aangehaald verplichtingen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind? 4)

9

Heeft u het Rode Kruis verzocht Nederlandse vrouwen en (minderjarige) kinderen uit kampen in Syrië en Irak naar veilige gebieden in Irak te escorteren? Zo nee, waarom niet?

10

Wat betekent het uitgangspunt in het kabinetsbeleid dat de Nederlandse overheid geen (consulaire) bijstand verleent in onveilige gebieden in Syrië en Irak, ook niet aan kinderen, voor de 30 kinderen met een Nederlandse link die zich (in de regio) buiten het strijdgebied bevinden, waaronder in de opvangkampen in Noord-Syrië? 5)

11

Betekent uw stellingname dat u de berichten over de gezondheidssituatie van Nederlandse minderjarige kinderen in Syrië niet kunt verifiëren dat deze kinderen door geen enkele Nederlandse overheidsfunctionaris zijn bezocht? 6)

12

Ontvangen Nederlandse vrouwen in Koerdische kampen in Syrië consulaire bijstand? Zo ja, op welke wijze?

13

Klopt het dat het OM het liefst alle Nederlandse Syriëgangers wil vervolgen? Kan het OM hiertoe voor al deze mensen een gerechtelijk bevel uitvaardigen? Zo ja, bent u bereid al deze mensen volgens dezelfde wijze als de drie betreffende IS-vrouwen naar Nederland te halen om ze hier in Nederland te kunnen berechten voor de misdaden die zij in Syrië en Irak hebben begaan?

14

Welke andere landen met vrouwelijke en minderjarige onderdanen in Koerdische kampen in Syrië en Irak hebben al mensen teruggehaald? Op welke wijze is dit gebeurd? Welke procedures kennen deze landen om Syriëgangers voor het gerecht te krijgen? Welke procedures kennen deze landen om minderjarige kinderen op te vangen?

1) https://nos.nl/artikel/2239678-nederland-wil-is-vrouwen-in-syrie-terug-voor-vervolging.html

2) Algemeen Dagblad, 4 juli 2018.

3) Verslag van Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck (Kamerstuk 32317-520)

4) De Kinderombudsman, “Nederlandse kinderen in kampen in Syrië: de overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen deze kinderen te beschermen”, 19 april 2018.

5) Verslag van Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck (Kamerstuk 32317-520)

6) Verslag van Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck (Kamerstuk 32317-520)


Gerelateerd

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

Vrouwelijke ondernemers

De uitspraak van het Europees Hof “Alvorens een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen een niet-begeleide minderjarige, moet een lidstaat nagaan of er voor de minderjarige adequate opvang beschikbaar is in het land van terugkeer”

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd

Het bericht ‘VVD en CDA zien geen heil in terughalen IS-kinderen’

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

Afspraken met Griekenland over de opvang van minderjarige asielzoekers

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl