Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel “Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron”Het artikel “Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron”

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08556

2018Z08556
Vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel «Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron» (ingezonden 14 mei 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron» waarin de rapportering van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt aangehaald met betrekking tot de broeikasgasuitstoot en fijnstof?1

Vraag 2
Deelt u de analyse dat naarmate er meer biomassa wordt gebruikt voor energieopwekking dit de luchtkwaliteit dusdanig verslechtert dat dit een probleem kan vormen voor de gezondheid, vooral bij mensen die al kwetsbaar zijn, zeker aangezien Nederland nu al niet voldoet aan de normen die door de Europese Unie over luchtkwaliteit worden gesteld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Deelt u de mening dat de energietransitie hand in hand moet gaan met een betere lokale luchtkwaliteit? Zo ja, aan welke oplossingen werkt u om een hoger percentage duurzame energie te koppelen aan een verbetering van de luchtkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Hoe wordt op dit moment luchtkwaliteit meegenomen in het beleid rondom de energietransitie?

Vraag 5
Bent u bereid het advies van het RIVM over te nemen en een integraal beleid te ontwikkelen met betrekking tot klimaat en luchtkwaliteit? Zo ja, hoe zult u dit vormgeven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Bent u bereid de emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties te verscherpen, zodat de emissies geen bedreiging meer vormen voor de gezondheid van omwonenden en/of de grenswaarden voor de luchtkwaliteit?

Vraag 7
Deelt u de mening dat Nederland beter kan inzetten op bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en geothermie om problemen met fijnstof te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezondheid-schaden-~a3dde011/


Gerelateerd

De (bij)stook van biomassa in centrales

Het artikel “Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron”

Gebruik van biomassa als energiebron

Het rapport ‘Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa’, van Probos, d.d. 10 augustus 2018

De massale kap van Nederlandse bossen

Het advies van de commissie-Remkes en de implicaties voor de subsidie op het (bij)stoken van biomassa in energiecentrales en de aanleg van nieuwe biomassacentrales

Het bericht 'Biomassa veel vervuilender dan gas en kolen'

Het artikel ‘Bomen stoken in centrales? Waanzin!’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl