Tweedemonitor / Kamervraag / Initiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurtInitiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurt

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06702

2018Z06702
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over initiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurt (ingezonden 11 april 2018)

1
Kent u het bericht dat Nederland moet leren van de zuiderburen inzake laagdrempelige rechtspraak in de vorm van de zogenoemde vrederechter? Herkent u zich in de strekking van dit verhaal? 1)

2
Klopt het dat u een bezoek heeft gebracht aan een Belgische vrederechter? Wat zijn naar aanleiding daarvan uw bevindingen en conclusies? Met welk doel is dit bezoek geïnitieerd?

3
Klopt het dat er is besloten te stoppen met een variant op de procesgangen bij de Belgische vrederechter, namelijk de procesgang Spreekuurrechter van de rechtbank Noord-Nederland, terwijl andere rechtbanken, zoals Zeeland-West-Brabant, op dit moment juist onderzoek doen naar de mogelijkheid te starten met de procesgang Spreekuurrechter in de regio?

4
Wie heeft dit beslist en op grond waarvan? Wegen deze argumenten naar uw mening op tegen het rechtsstatelijke belang dat Nederland, evenals onze Zuiderburen, beschikt over een snelle, kostenevenredige en laagdrempelige rechtsgang voor iedereen? Zijn er, objectief gezien, dringende redenen die zich er tegen verzetten dat, tegelijkertijd met de voortzetting van de procesvorm Spreekuurrechter, hierover een evaluatie plaatsvindt?

5
Als de rechtbank Noord Nederland de procesgang Spreekuurrechter niet meer mogelijk maakt, waar kunnen rechtzoekenden dan nog laagdrempelig, snel en tegen lage kosten terecht als zij hun civiele geschil aan een rechter willen voorleggen?

6
Wat is de stand van zaken en wat is de planning van de komst van de buurtrechter en de schuldenrechter?

7
Wat is uw reactie op het voorstel te komen met Huizen van het recht? 3) In hoeverre bent u bereid een uitgewerkt plan hierover mee te nemen bij experimenten met de rechtspraak, zoals de Raad voor de rechtspraak ook aangeeft? 4)


Bronnenlijst
1) ‘Leren van de zuiderburen: schikken bij de vrederechter’, Advocatenblad, 26 maart 2018.
2) https://www.bndestem.nl/roosendaal/misschien-straks-ook-in-west-brabant-en-zeeland-goedkope-en-laagdrempelige-rechtspraak~a2e6226d/
3) https://www.sp.nl/nieuws/2018/03/sp-presenteert-plan-voor-huizen-van-recht, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/vermijd-een-proces-praat-met-rechter-over-uw-conflict-a1596809 en ‘Leren van de zuiderburen: schikken bij de vrederechter’, Advocatenblad, 26 maart 2018.
4) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/vermijd-een-proces-praat-met-rechter-over-uw-conflict-a1596809


Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 2783 )

Publicatiedatum
11 April 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl