Tweedemonitor / Kamervraag / De uitspraak van het Europees Gerecht inzake transparantie van de triloogonderhandelingenDe uitspraak van het Europees Gerecht inzake transparantie van de triloogonderhandelingen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06282

2018Z06282

Vragen van de leden Leijten (SP) en Omtzigt (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitspraak van het Europees Hof inzake transparantie van de triloogonderhandelingen. (ingezonden 5 april 2018)

1
Heeft u kennisgenomen van het arrest in de zaak De Capitani vs Europees Parlement (T-540/15), waarin het verweer van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad verworpen werd en geoordeeld werd dat de vierkolomdocumenten in de triloogfase van de wetgeving openbaar gemaakt dienen te worden? 1)

2
Hoe geeft u gevolg aan het arrest in de zaak De Capitani vs Europees Parlement (T-540/15)?

3
Welke overleg heeft er plaatsgevonden in de Europese Raad om aan deze uitspraak tegemoet te komen?

4
Bent u bereid dit arrest gezamenlijk met het COSAC-paper ‘Opening up closed doors’ te agenderen tijdens de Raadswerkgroep Informatie 26 april a.s.? 2)

5
Hoe gaat u er voor zorgen dat deze documenten ook standaard openbaar gemaakt worden?

6
Deelt u de mening met het Gerecht dat transparantie van het wetgevend proces essentieel is voor de legitimiteit van de Europese instellingen? Kunt u uw antwoord toelichten?

7
Deelt u de mening dat transparantie van de trilogen essentieel is voor het draagvlak van de Europese Unie onder de bevolking? Zo nee, waarom niet?

8
Deelt u de mening van het Gerecht dat burgers om hun democratische rechten uit te kunnen uitoefenen, het wetgevend proces in de verschillende Europese instellingen in detail moeten kunnen volgen? Kunt u uw antwoord toelichten?

9
Deelt u de mening dat de toegang tot het wetgevend proces ook zou moeten gelden voor de onderhandelingen tussen de lidstaten over de standpuntbepaling binnen de Europese Raad? Kunt u uw antwoord toelichten?

10
Wat gaat u doen om bij te dragen aan de uitvoering van deze uitspraak van het Gerecht? Wat betekent dit voor de aanpassing van de informatievoorziening vanuit het Nederlandse kabinet aan de Kamer en aan de Nederlandse burger?

11
Kunt u nagaan hoe in de 26 parlementen welke het COSAC-paper ‘Opening up closed doors’ mede hebben ondertekend deze uitspraak van het Gerecht is ontvangen en welke praktische gevolgen tot uitvoering van deze uitspraak in die landen genomen worden?

12
Wilt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg Informatievoorziening op 12 april aanstaande?


Bronnenlijst
1) Arrest van het Gerecht, zaak T-540/15 inzake De Capitani vs Europees Parlement
2) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-823546


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uitspraak van het Europees Gerecht inzake transparantie van de triloogonderhandelingen

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

De berichten ‘EU blijft streng op nieuwe veredelingstechnieken’ en ‘Europees Hof remt kwekers vanwege genetische modificatie’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De arresten van het Hof van Justitie

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl