Tweedemonitor / Kamervraag / De discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-AfrikaDe discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05429

2018Z05429
Vragen van het lid Van Helvert en het lid Geurts (Beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika (ingezonden 27 maart 2018).

Vraag 1
Hoe beoordeelt u de berichtgeving dat blanke boeren in Zuid-Afrika geteisterd worden door discriminatie, onteigeningen en moordpartijen?1

Vraag 2
Bent u het met de Australische Minister van Immigratie eens dat blanke boeren in Zuid-Afrika in een afschuwelijke situatie verkeren en dat de wereld hier aandacht voor zou moeten hebben?2

Vraag 3
Herinnert u zich de brute roofmoord op een Nederlandse boer in zijn boerderij in Barberton, Zuid-Afrika?3

Vraag 4
Heeft het politieonderzoek, dat door zowel de ambassade als de Nederlandse politie op de voet gevolgd is, iets opgeleverd? Worden of zijn er daders vervolgd?

Vraag 5
Hoe groot is de Nederlandse boerengemeenschap in Zuid-Afrika? Bent u bereid hun kwetsbare positie aan de orde te stellen bij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten en aan te dringen op maatregelen?

Vraag 6
Wat vindt u ervan dat de Zuid-Afrikaanse overheidsinstanties moorden op (blanke) boeren niet separaat registreren en onderscheiden van andere moorden, en dat daarom officiële cijfers moeilijk te achterhalen zijn?

Vraag 7
Klopt het dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten altijd ontkend hebben dat moorden op blanke boeren een racistisch motief hebben? Zo ja, waar is deze aanname op gebaseerd als er niet eens officiële cijfers worden bijgehouden?

Vraag 8
Blijft u, in het licht van het bovenstaande, van mening dat «de ZuidAfrikaanse overheid zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en voor het (preventief) bestrijden van misdaad serieus neemt»?4 Hoe verhoudt zich dit tot de constatering van uw ambtsvoorganger dat de strategie van de Zuid-Afrikaanse politie om geweldsincidenten, waaronder moorden, in rurale gebieden te bestrijden, nog niet afdoende is geweest om de toename van deze incidenten effectief te adresseren?5

Vraag 9
Heeft u begrip voor de zorgen van blanke boeren, die zich gediscrimineerd voelen en vrezen voor een vergelijkbare situatie als in Zimbabwe, waar blanke boeren met grof geweld zijn verjaagd6 ?

Vraag 10
Hoe beoordeelt u deze vrees, nu de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa, met steun van het ANC en de extreemlinkse partij Economic Freedom Fighters over wil gaan tot onteigening van grond van (grotendeels blanke) boeren zonder compensatie?

Vraag 11
Wat vindt u van de grondwetswijziging die daartoe wordt ingezet?7 Deelt u de opvatting dat onteigening zonder compensatie een schending is van het recht op eigendom als fundamenteel mensenrecht, zoals onder meer vervat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Afrikaans Handvest voor de Mensenrechten? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12
Bent u bereid bilateraal en in EU- en VN-verband protest aan te tekenen tegen deze voorgenomen grondwetswijziging en druk uit te oefenen op Zuid-Afrika om hiervan af te zien? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13
Deelt u de vrees dat met het groeiende geweld tegen boeren en de aangekondigde onteigening van gronden zonder compensatie, een vergelijkbare toestand dreigt zoals in Zimbabwe, met alle desastreuze gevolgen van dien voor de welvaart, de economie en de voedselvoorziening- en veiligheid in Zuid-Afrika8 ?
1 https://www.reuters.com/article/us-safrica-land-australia/south-africa-rebukes-australianminister-for-white-farmer-comments-idUSKCN1GQ282
2 https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/03/596137–596137/
3 https://www.volkskrant.nl/buitenland/aantal-moorden-op-blanke-boeren-stijgt-over-hetwaarom-is-zuid-afrika-verdeeld~a4485259
4 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1705
5 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1508
6 https://www.volkskrant.nl/buitenland/aantal-moorden-op-blanke-boeren-stijgt-over-hetwaarom-is-zuid-afrika-verdeeld~a4485259/
7 https://www.scribd.com/document/372779913/Land-expropriation-motion
8 https://www.cbn.co.za/news/land-expropriation-will-destroy-food-security


Gerelateerd

De discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De situatie in Zuid-Afrika.

De toenemende onzekerheid van eigendom en investeringen in Zuid-Afrika

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst op landonteigening

De huidige stand van zaken met betrekking tot discriminatie en racisme in Nederland.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl