Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Kerncijfers Asiel en Migratie'Het bericht 'Kerncijfers Asiel en Migratie'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04835

2018Z04835 Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Kerncijfers Asiel en Migratie» (ingezonden 16 maart 2018).

Vraag 1
Kunt u ten aanzien van de jaren 2016 en 2017 het aantal immigranten uit islamitische landen aangeven op exact dezelfde wijze waarop dat is gebeurd bij de beantwoording van feitelijke vragen in het kader van de begrotingsbehandelingen over de jaren 2012 t/m 2017?1 Zo ja, wat zijn de betreffende aantallen ingewilligde verblijfsaanvragen uitgesplitst in asiel en regulier?

Vraag 2
Waarom geeft u in de beantwoording van de vorige Kamervragen over dit bericht aan dat het CBS geen lijst van islamitische landen hanteert, terwijl in de beantwoording van voornoemde feitelijke vragen staat dat het CBS voor bedoelde analyses wel degelijk gebruik maakt van zo’n lijst?2

Vraag 3
Kunt u, in geval niemand meer weet hoe eerdere berekeningen tot stand zijn gekomen, bij de beantwoording de landen hanteren die voor het grootste deel een moslimbevolking hebben, zoals vastgesteld door PEW Research Centre? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening dat het een beetje merkwaardig is om over 2016 en 2017 herhaaldelijk vrij elementaire informatie op te moeten vragen (het aantal immigranten uit islamitische landen), welke informatie over eerdere jaren wel gewoon werd verstrekt? Zo ja, wat is hier de reden van? Zo nee, waarom niet?

1 Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/publicaties/2018/02/20/kerncijfers-asiel-en-migratie-december-2017
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1394


Indiener

Sietse Fritsma (PVV)


Gericht

Mark Harbers (VVD)


Access ( 2371 )

Publicatiedatum
16 Maart 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl