Tweedemonitor / Kamervraag / Het verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrechtHet verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00175

2018Z00175 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (ingezonden 11 januari 2018).

Vraag 1
Kent u het verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht?1

Vraag 2
Wat is de laatste stand van zaken omtrent het liberaliseren en het moderniseren van het Nederlands naamrecht? Bent u voornemens om met wijzigingen van het naamrecht te komen?

Vraag 3
Hoe kijkt u aan tegen de huidige procedure rondom de naamkeuze van de geslachtsnaam voor een kind waar bij gehuwde ouders het kind standaard de geslachtsnaam van de vader krijgt (opvangnorm) en bij ongehuwde ouders, adoptieouders en duomoeders het kind standaard de geslachtsnaam van de moeder krijgt? Vindt u de huidige regeling en opvangnormen, voor zowel gehuwde ouders als ongehuwde ouders, adoptieouders en duomoeders, te verdedigen uitgaande van het gelijkheidsbeginsel? Zo ja, kunt u dat beargumenteren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Kent u het kritiekpunt van de Committee on the Elimination of Discrimination against Women van de Verenigde Naties (CEDAW) op de huidige regeling voor gehuwde stellen, die stelt dat de huidige regeling in strijd is met het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen?2 Deelt u de mening van CEDAW dat de huidige regeling de gehuwde vrouw achterstelt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Wat vindt u van de aanbeveling van de Werkgroep liberalisering naamrecht om een schriftelijke naamkeuze mogelijk te maken voor ouders?3 Vindt u ook dat de huidige procedure, waarbij een gehuwde moeder tijdens de zwangerschap of in de kraamtijd persoonlijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand moet komen of via een notariële akte moet machtigen, aan modernisering toe is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Wat vindt u van de aanbeveling van de Werkgroep liberalisering naamrecht om de keuzemogelijkheden te verruimen door ouders de mogelijkheid te geven om naast de geslachtsnaam van de vader óf die van de moeder te kiezen voor een combinatie van de geslachtsnamen van de vader en de moeder in een vrij te bepalen volgorde? Vindt u dat een dubbele geslachtsnaam tot de mogelijkheden zou moeten behoren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Bent u bereid de aanbevelingen van het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht mee te nemen in de aangekondigde onderzoeken op het gebied van personen- en familierecht? Zo nee, welke stappen gaat u dan ondernemen met de aanbevelingen omtrent de liberalisering en modernisering van het naamrecht?

1 Kamerstuk 33 400 VI, nr. 84
2 Report Committee 2001, p. 67, nr. 223–224
3 Kamerstuk 32 123 VI, nr. 121


Gerelateerd

Het verslag schriftelijk overleg over het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het proces rond het Beeguidance document

Het kennelijk uitblijven van bestuurlijk overleg met de convenantpartners over het onverdoofd slachten

Kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn

Het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl