Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over het bericht 'Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties'Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over het bericht 'Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties'

Keywords:
Zaaknummer: 2018D56121

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) over het bericht Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties. Deze vragen werden ingezonden op ingezonden 18 oktober 2018, met kenmerk (2018Z18758).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren


2018Z18758

Vragen van de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties’. (ingezonden 18 oktober 2018)

Vraag 1:

Kent u het bericht het bericht ‘Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties’ [1]?

Antwoord 1:

Ja.

Vraag 2:

Klopt het dat het binnen de regels van de Woningwet niet mogelijk is voor een woningcorporatie om een SDE+ subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te vragen voor zonnepanelen omdat de energie niet naar de corporatie of de huurders zou gaan, maar naar het energiebedrijf?

Antwoord 2:

Woningcorporaties zijn op grond van de Woningwet niet uitgesloten van het aanvragen van SDE-subsidie en ook de subsidieregeling kent ook geen uitsluiting voor verlening van SDE-subsidie.

De beantwoording op de vraag of corporaties energie mogen leveren aan het energiebedrijf zonder tussenkomst van huurders betrek in het antwoord op vraag 3.

Vraag 3:

Klopt het dat het plaatsen van zonnepanelen onder de regels van de huidige Woningwet valt onder ‘het verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning’ en dat woningcorporaties die diensten niet mogen leveren aan derden, zoals het energiebedrijf? Deelt u de mening dat woningcorporaties met het plaatsen van zonnepanelen die diensten enkel indirect verlenen aan het energiebedrijf en dat zij vooral een dienst verlenen aan de huurders door hen aan duurzame energie te helpen zonder dat dat hen extra kost?

Antwoord 3:

Het werkdomein van corporaties is beschreven in artikel 45 van de Woningwet.

Het is corporaties binnen de Woningwet toegestaan om diensten te verlenen die rechtstreeks verband houden met de bewoning. In artikel 47 van het Besluit toegelaten instellingen (BTIV) is toegelicht welke diensten daar niet onder vallen. Corporaties mogen geen diensten leveren die door nutsbedrijven geleverd kunnen worden, behalve als dit gebeurt met een voorziening die in of nabij de woongelegenheid aanwezig is. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een installatie voor warmtekoudeopslag of zonnepanelen die gekoppeld zijn aan de woningen of de gemeenschappelijke ruimte.

Het produceren en leveren van elektriciteit aan derden, anders dan overcapaciteit die wordt geleverd aan het net volgend uit het verlenen van een dienst die rechtstreeks verband houdt met de bewoning (conform artikel 47 (1), sub B BTIV), valt niet binnen de beschreven werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.

Oftewel, corporaties mogen elektriciteit opwekken in of in de nabijheid van woongelegenheden wanneer deze rechtstreeks verband houden met de bewoning.

In de vraag wordt gesteld dat woningcorporaties met het plaatsen van zonnepanelen die diensten enkel indirect verlenen aan het energiebedrijf en dat zij daarmee vooral een dienst verlenen aan de huurders. Op basis van het bovenstaande deel ik dit beeld indien corporaties binnen de wettelijke kaders blijven en zonnepanelen plaatsen als dienst die rechtstreeks verband houdt met de bewoning. Daarnaast wordt gesteld dat er geen extra kosten voor huurders aan verbonden zijn. Het plaatsen van zonnepanelen brengt echter kosten met zich mee die door de corporatie (en daarmee alle huurders van die corporatie) of door doorberekening door de betrokken huurders moeten worden gedragen. Dit is een afweging die elke corporatie individueel maakt. De keuze om de kosten voor het plaatsen van zonnepanelen al dan niet door te berekenen in de huur of servicekosten is afhankelijk van meerdere factoren, onder andere de beschikbare bestedingsruimte van een corporatie.

Vraag 4:

Deelt u de mening dat woningcorporaties een zeer grote rol kunnen spelen in de energietransitie? Deelt u dan ook de mening dat de huidige regeling de energietransitie in de weg staat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4:

In de kabinetsappreciatie[2] van de voorstellen voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord heeft het kabinet aangegeven dat corporaties een belangrijke rol spelen bij het aanjagen van de transitie in de gebouwde omgeving en dat hun opgave in lijn moet zijn met de beschikbare middelen. Daarnaast zijn er wettelijke beperkingen in de activiteiten die corporaties mogen. Onderdeel van de gesprekken aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving zijn eventuele belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving.

Vraag 5:

Bent u bereid om dit probleem verder te onderzoeken en artikel 45(2), sub c van de Woningwet aan te passen?


Antwoord 5:

De evaluatie van de herziene Woningwet wordt op dit moment afgerond. Ik verwacht deze voor het eind van dit jaar naar uw Kamer te versturen. In het kader van deze evaluatie kijk ik niet alleen terug, maar ook vooruit naar de toekomstbestendigheid van de Woningwet en specifiek op dit punt of er onwenselijke belemmeringen bestaan voor corporaties om te verduurzamen. Daarbij worden ook de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw betrokken. Zij kijken vanuit hun rol als respectievelijk toezichthouder en borger naar de mogelijke bedrijfsvoeringsrisico’s en een zorgvuldige inzet van het maatschappelijke vermogen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. K.H. Ollongren[2] Kamerstukken II 2018-2019, 32 813, nr. 220


Indiener

Kajsa Ollongren (D66)

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Paul Smeulders (GL)

Tom van der Lee (GL)


Access ( 6200 )

Publicatiedatum
22 November 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties’

Het bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvragen

Het verzekeren van zonnepanelen en voor de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen

Zonnepanelen op water.

Het verdwijnen van kleine woningcorporaties

Het bericht 'Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken'

De productie van zonnepanelen met Oeigoerse dwangarbeid.

Het vrijkomen van glasscherven en andere brokstukken uit zonnepanelen bij hevige brand

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl