Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht dat een hogere productie per koe goed voor economie, milieu en klimaat zou zijnAntwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht dat een hogere productie per koe goed voor economie, milieu en klimaat zou zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2018D53875


Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid
De Groot (D66) over het bericht dat een hogere productie per koe goed voor economie, milieu en klimaat zou zijn (ingezonden 18 oktober 2018, kenmerk 2018Z18736.

Carola Schouten

Minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


2018Z18736

1

Kent u het artikel 'Hogere productie met minder koeien'?

Antwoord

Ja.

2

Kent u de tweet van de voorzitter van de Topsector Agri&Food over dit bericht, namelijk "(d)e praktijk volgt de beste manier om tot minder koeien te komen: een hogere productie per koe. Goed voor milieu, economie en klimaat. Verstandig en resource efficiënt"? [1]

Antwoord

Ja.

3

Deelt u de stelling dat de voorzitter van de Topsector Agri&Food tweet in zijn functie van "President Dutch Topsector Agri&Food", zoals staat vermeld op zijn Twitteraccount?

Antwoord

De heer Dijkhuizen vermeldt in zijn Twitteraccount dat hij voorzitter is van de Topsector Agri&Food. De heer Dijkhuizen vervult binnen de Topsector de functie boegbeeld van het Topteam en voorzitter TKI-bestuur.

4

Bent u ermee bekend dat de voorzitter van de Topsector Agri&Food ook op andere media als LinkedIn zich een fervent voorstander toont van lineaire efficiëntie?

Antwoord

Ja.

5

Hoe verhoudt deze lijn zich tot uw visienota over kringlooplandbouw? [2]

6

Bent u van mening dat de uitingen van de voorzitter van de Topsector Agri&Food de realisatie van uw visie bemoeilijken?

Antwoord 5 en 6

Deze uitingen van de heer Dijkhuizen geven geen volledig beeld in het licht van de bredere agenda van de Topsector Agri&Food. Voor de volledige weergave van de Kennis- en Innovatieagenda van de Topsector Agri&Food verwijs ik u naar de link: https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2017/08/Kennis-en-innovatieagenda.pdf

De vijf kernthema’s van de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de Topsector Agri&Food sluiten goed aan bij mijn LNV-visie en bieden daarmee al een passend kader voor de noodzakelijke kennisontwikkeling. Met de kennis en innovaties die op basis hiervan worden ontwikkeld dragen de Agri&Food-sectoren en kennisinstellingen al stevig bij aan de realisatie van de ambities uit de visie.

In het kader van het missiegedreven innovatiebeleid (Kamerstuk 33 009, nr. 63) werk ik samen met de ministeries van I&W en VWS aan de missies voor het Thema Landbouw, Water en Voedsel. De missies worden richtinggevend voor de publiek-private kennis-en innovatieagenda’s (KIA’s) van de topsectoren. Daarmee worden de maatschappelijke uitdagingen zoals kringlooplandbouw en klimaatneutraal produceren uit de visie nog sterker het uitgangspunt voor de agenda’s.

7

Wilt u deze vragen beantwoorden voor de plenaire behandeling van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2019?

Antwoord

Het streven is om de beantwoording zo snel mogelijk te versturen. Bij deze vragen is dat helaas niet gelukt voor de begrotingsbehandeling.[1] https://twitter.com/AaltDijkhuizen/status/1050176811177402368

[2] Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 5


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Tjeerd de Groot (D66)


descriptionAccess ( 6016 )

Publicatiedatum
12 November 2018Gerelateerd

Het bericht dat een hogere productie per koe goed voor economie, milieu en klimaat zou zijn

Het bericht dat zelfzuivelaars een forfaitaire melkproductie van 7.500 kilo per koe mogen hanteren

Fosfaatrechten zelfzuivelaars

De mishandeling bij de slacht van verzwakte, afgedankte melkkoeien

Schaliegas en plastic

Het bericht dat ruim 3.200 Belgische wetenschappers en academici de klimaatstakers groot gelijk geven

De dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty

Het bericht ‘Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl