Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over de uit de klauwen lopende bedragen die de publieke omroep jaarlijks aan consultants betaalt



Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over de uit de klauwen lopende bedragen die de publieke omroep jaarlijks aan consultants betaalt

Keywords:
Zaaknummer: 2018D52582

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Bosma (PVV) van uw Kamer over het bericht 'consultancy en inhuurkosten van NPO lopen uit de klauwen’ (ingezonden 14 september 2018 met kenmerk 2018Z16093).

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob


1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Consultancy en inhuurkosten van NPO lopen uit de klauwen’? 1)

Antwoord 1

Ja.

2

Wat vindt u zelf van de situatie dat in 2017 de advies- en inhuurkosten maar liefst 44% van de lonen en salarissen van de NPO bedroegen en in 2016 zelfs 59%?

3

Wat vindt u zelf een redelijk percentage aan externe inhuur en waarom is de Roemer-norm niet gehanteerd?

Antwoord op 2 en 3

Het is aan de NPO om zelf te bepalen hoe hij het beschikbare budget zo verstandig mogelijk inzet en in welke mate hij bijvoorbeeld gebruik maakt van (extern) advies en inhuur. De verantwoordelijkheid voor de doelmatige inzet van de gelden voor de NPO-organisatie ligt bij de raad van bestuur en de raad van toezicht van de NPO gezamenlijk. In het jaarlijkse bestuursverslag van de NPO dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de doelmatigheid van de werkwijze van de NPO. [1] Overigens geldt de zogenoemde ‘Roemer-norm’[2] waar aan gerefereerd wordt, formeel uitsluitend voor ministeries.

4

Hoe beoordeelt u de volgende stelling die op consultancy.nl wordt geponeerd: ‘(d)e hoge uitgaven aan externen is een van de redenen waarom NPO rode cijfers schrijft’?

Antwoord 4

Volgens het jaarverslag van de NPO [3] is wat betreft de NPO-organisatie sprake van een negatief exploitatieresultaat van 0,7 miljoen over 2017. Het exploitatieresultaat wordt volgens het jaarverslag met name veroorzaakt door incidentele kosten voor projecten die voor een deel over de jaargrens van 2016 naar 2017 zijn doorgeschoven. Verder is volgens de NPO sprake van hogere advieskosten door incidenteel organisatie-, juridisch en fiscaal advies en technisch advies ten behoeve van de realisatie van het Radiohuis 1 en 4.

5

Hoeveel heeft het recente rapport van de Boston Consulting Group (aangevraagd om geld te besparen op overhead) gekost en hoeveel geld is er tot nog toe mee bespaard dankzij dit rapport?

Antwoord 5

Ik ben niet bekend met de kosten van het onderzoek dat de Boston Consulting Group voor de NPO heeft verricht. De begroting van de NPO voor het jaar 2019 gaat in op de verwachte besparingen op overhead op basis van het rapport van de Boston Consulting Group. De begroting van de NPO wordt met de mediabegrotingsbrief voor 2019 naar uw Kamer gestuurd.

6

Kunt u een compleet overzicht geven van alle betalingen van de NPO aan de Boston Consulting Group, ook wel aangeduid als de ‘huisconsultant’ van de NPO, van de afgelopen tien jaar?

7

Kunt u een compleet overzicht geven van alle adviesbureaus die de afgelopen vijf jaar de NPO hebben geadviseerd, inclusief de bedragen die aan deze firma’s zijn betaald? Op welke plek bij de NPO zijn zij actief?

Antwoord 6 en 7

Ik beschik niet over deze informatie. Zoals ik in mijn antwoord op de vragen 2 en 3 heb geantwoord, is het aan de NPO om zelf te bepalen hoe hij het beschikbare budget zo verstandig mogelijk inzet en in welke mate hij bijvoorbeeld gebruik maakt van (extern) advies en inhuur. De raad van toezicht van de NPO ziet toe op de doelmatige inzet van het beschikbare budget.

8

Wat vindt u van de situatie dat de Boston Consulting Group zowel door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als door de NPO wordt ingehuurd om advies te geven over en áán de NPO?

Antwoord 8

Het laatste onderzoek dat de Boston Consulting Group voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de landelijke publieke omroep heeft gedaan, is reeds in 2013 afgerond. [4] Dit onderzoek had bovendien een ander karakter dan het onderzoek dat door de Boston Consulting Group in opdracht van de NPO is uitgevoerd. Ik zie er dan ook geen probleem in dat de Boston Consulting Group door de NPO is ingehuurd.

Het is overigens één van de adviesbureaus die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden ingehuurd. Zo heeft in 2017 het adviesbureau EY in mijn opdracht onderzoek gedaan naar de inkomstenopties van de landelijke publieke omroep en naar de reclame-inkomsten voor de mediabegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. [5]

9

Wat vindt u ervan dat zelfs consultancy.nl (hét platform voor en over de advies- en consultancybranche, dat samenwerkt met 130 adviesbureaus) verwonderd is dat dit gebeurt met publiek geld?

Antwoord 9

Daar heb ik geen mening over.

10

Volgens consultancy.nl werd in 2017 door de NPO 10,7 miljoen uitgegeven aan advies- en inhuurkosten, klopt dat? Zijn dit alle advies- en inhuurkosten, of zijn er meer kosten gemaakt voor advies en/of inhuur? Kunt u bevestigen dat in het jaarverslag van de NPO over 2017 staat vermeld dat aan automatisering een bedrag van 10,74 miljoen werd uitgegeven? Werden met dit bedrag ook externen ingehuurd of adviesrapporten betaald?


Antwoord 10

In het NPO-jaarverslag over 2017 [6] staat dat de post ‘Inhuurkrachten’ EUR 7,8 miljoen bedraagt voor het jaar 2017. De post ‘Advieskosten’ bedraagt EUR 2,9 miljoen. Als deze bedragen opgeteld worden dan bedragen de advies- en inhuurkosten inderdaad EUR 10,7 miljoen in 2017. Het is mij niet bekend of de voorgenoemde twee posten alle advies- en inhuurkosten van de NPO omvatten. De post ‘Automatisering’ bedraagt inderdaad volgens het NPO-jaarverslag over 2017 EUR 10,74 miljoen. Volgens de NPO omvat dit bedrag geen inhuur- of advieskosten.

---

1) ‘Consultancy en inhuurkosten van NPO lopen uit de klauwen’, https://www.consultancy.nl/nieuws/19794/consultancy-en-inhuurkosten-van-npo-lopen-uit-de-klauwen



[1] Artikel 2.17 Mediawet 2008.

[2] Kamerstukken I 2009/10, 32 360, nr. 5.

[4] Zie bijlage blg-253734 bij Kamerstukken II, 2013/14, 32 827 nr. 57.

[5] Zie de bijlagen blg-823854 en blg-823856 bij Kamerstukken II, 2017/18, 34775-VIII nr. 31.

[6] Zie voor deze bedragen en de toelichting daarop pagina 101 e.v. van het jaarverslag 2017 van de NPO: https://over.npo.nl/download/nl/440


Indiener

Arie Slob (CU)


Gericht

Martin Bosma (PVV)


Access ( 5906 )

Publicatiedatum
5 November 2018



Gerelateerd

De uit de klauwen lopende bedragen die de publieke omroep jaarlijks aan consultants betaalt

Tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht dat Laura H. 400 euro vergoeding ontving voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’ en het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H’

Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

Het bericht 'Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven'

De berichten 'Geweld door drillrappers verheerlijkt' en 'Ingewijden: Rotterdammer (19) doodgestoken door lid Amsterdamse drillrapgroep'

Het bericht dat de publieke omroep informatie doorgeeft aan adverteerders

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de representatie van mensen met een beperking in de media

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl