Tweedemonitor / Kamervraag / het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijkinghet artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18188

2017Z18188 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking. (ingezonden 15 december 2017)1
Kent u het bericht waaruit blijkt dat Nederland nog altijd dwars ligt bij de EU-aanpak van belastingontwijking 1) en bent u bekend met de publicatie van een zwarte lijst van belastingparadijzen door de Raad van de Europese Unie waar juist de Europese belastingparadijzen op ontbreken? 2)

2
Deelt u het standpunt van de Raad dat het wereldwijd promoten van de criteria voor belastingtransparantie, eerlijke belastingen en de implementatie van anti-BEPS (base erosion and profit shifting) standaarden zeer belangrijk is? Zo nee, kunt u dit toelichten?

3
Deelt u de mening dat de EU-landen, die niet-EU-landen toetsen op deze criteria en bij nietnaleving aan de schandpaal nagelen, ook zouden moeten voldoen aan de door de Raad gestelde criteria? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

4
Kunt u uiteenzetten hoe Nederland, gezien het feit dat wij “een iets lossere fiscale moraal hadden dan een aantal andere Europese landen”, scoort op de drie criteria van de EU? Zou Nederland op basis van deze criteria op de zwarte (17 landen) of grijze lijst (47 landen) terecht zijn gekomen en zo ja, welke? Indien het antwoord grijs of zwart is, (hoe) zal Nederland concreet beterschap beloven en wat zijn de tijdslijnen hiervan? 3)

5
Heeft Nederland in aanloop naar de publicatie ingezet op sancties tegen landen op de zwarte lijst? Zo nee, waarom niet?

6
Deelt u de mening van de staatssecretaris van Financiën dat optionele maatregelen verplicht zouden moeten worden? 4) Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, welke sanctiemaatregelen ondersteunt u en bent u bereid hier transparant namens Nederland op in te zetten in Europees verband?

7
Vindt u het korten op ontwikkelingshulp, wat in plaats van de multinationals of overheden juist de meest kwetsbare groepen raakt, een effectieve sanctie tegen landen op de zwarte lijst? Zo ja, kunt u dit toelichten?

8
Bij hoeveel en bij welke wetsvoorstellen betreffende belastingontwijking en transparantie omtrent belastingen heeft Nederland gepleit voor een wereldwijde richtlijn in plaats van EUwetgeving?

9
Heeft Nederland bilateraal of multilateraal contact gehad met andere landen die genoemd worden als de “coalition of unwilling" (Malta, Cyprus, Luxemburg en/of Ierland) om afspraken te maken over EU-dossiers?

10
Hebben landen, die uiteindelijk niet op de zwarte staan, bilateraal contact gehad met Nederland over de betreffende EU-lijst? Hebben landen bij Nederland gelobbyd om ze van de lijst te laten schrappen? Voor welke landen heeft Nederland zich ingezet om ze van de lijst te weren? Welke argumenten had Nederland hiervoor en met welk doel?

11
Waarom heeft Nederland gepleit voor uitstel van afschaffing van de BV/CV belastingontwijkingsstructuur (de konijneend) tot 2024? En waarom kan dan wel de dividendbelasting zonder gedegen analyse van de implicaties wel al per 2019 ingevoerd worden?

12
Bent u bereid om de konijneend uiterlijk per 2019 af te schaffen in lijn met de EUaanbeveling? 5) Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

13
Wat is uw definitie wat zijn uw criteria ter bepaling van ‘low tax jurisdictions’ en ‘misbruiksituaties’ betreffende de invoering van bronheffingen op rente, royalty’s en dividenden? Hoe verhoudt deze definitie zich tot deze zwarte lijst?

14
Wat vindt u een eerlijk effectief belastingdrukpercentage voor bedrijven? En welk percentage bronheffing op dividenden, rente en royalty’s vindt u passend?

15
Wat zegt het over de gebruikte criteria voor de samenstelling van de lijst (de conformiteit van rechtsgebieden inzake fiscale transparantie, billijke belastingheffing en de toepassing van BEPS-maatregelen) dat Mongolië er wel op staat en Nederland niet, terwijl nota bene Mongolië in 2013 haar belastingverdrag met Nederland opzegde vanwege de grootschalige belastingontwijking vanuit Mongolië die door Nederlandse fiscalisten werd gefaciliteerd? 6)

16
Wat zegt het over de gebruikte criteria dat Nederland, Luxemburg en Ierland er niet in figureren terwijl de afgelopen jaren een reeks van lekken geweest zijn afkomstig uit erkende belastingparadijzen die hebben aangegeven dat Nederland een mondiaal zeer dominante rol speelt in het faciliteren van belastingontwijking door multinationals en/of particulieren? 7)

17
Constaterende dat de lijst vooral lijkt te gaan om kleine perifere jurisdicties die niet meewerken, ‘non-cooperative’, geldt dat niet bij uitstek voor Nederland, aangezien recente berichtgeving laat zien dat Nederland al jaren dwarsligt als het gaat om belastingafspraken op Europees niveau die belastingontwijking tegen moeten gaan? 8)

18
Bent u bereid om dezelfde toetsen op transparantie, eerlijkheid van het belastingsysteem en implementatie van BEPS-standaarden voor Nederland te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij? 9) Zo nee, bent u bereid om dit intern te laten onderzoeken of uiteenzetten?

19
Bent u bereid erop in te zetten dat landen die niet tijdig voldoen aan de criteria, of ze nu op de lijst staan of niet, daadwerkelijk op de zwarte lijst worden gezet? En gaat u (los van Europa) sancties opleggen aan landen die niet aan de criteria voldoen?
1) https://nos.nl/artikel/2206095-nederland-ligt-nog-altijd-dwars-bij-eu-aanpakbelastingontwijking.html
2) http://www.consilium.europa.eu/media/31945/st15429en17.pdf
3) Bijvoorbeeld het feit dat Nederland al één jaar uitstel heeft gekregen (tot 1 januari 2018) om de bestaande belastingafspraken (rulings) met multinationals en die met een grensoverschrijdend effect uit te wisselen (Richtlijn (EU) 2015/2376).
4) https://www.telegraaf.nl/financieel/1396579/zwarte-lijst-belastingparadijzen-is-mijlpaal
5) https://decorrespondent.nl/6825/zo-werd-nederland-het-grootste-belastingparadijs-vooramerikaanse-multinationals/725010611325-07698703
6) https://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/27/mongolie-pikt-het-niet-meer-en-zegtbelastingverdrag-met-nederland-op-a1436887
7) In het geval van Nederland gaat het vooral om belastingontwijking door Amerikaanse multinational. Academisch onderzoek staaft dat (zie https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/netherlands-and-uk-are-biggest-channels-forcorporate-tax-avoidance; zie ook Zucman)
8) https://nos.nl/artikel/2206095-nederland-ligt-nog-altijd-dwars-bij-eu-aanpakbelastingontwijking.html;
http://www.spiegel.de/international/europe/eu-documents-reveal-how-benalux-blocked-taxhaven-laws-a-1061526.html
9) Bijvoorbeeld de Code of Conduct Group on Business Taxation (“Code of Conduct Group”) die, in samenwerking met High-Level Working Party on Tax Questions (“HLWP”) voor de hier relevante jurisdicties analyses en assessments heeft uitgevoerd ten aanzien van de criteria.


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl