Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat medewerkers van de politie een zwartboek discriminatie hebben gemaaktHet bericht dat medewerkers van de politie een zwartboek discriminatie hebben gemaakt

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z17374

2017Z17374 Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat medewerkers van de politie een zwartboek discriminatie hebben gemaakt. (ingezonden 7 december 2017)1
Bent u bekend met het artikel 'Medewerkers politie maken zwartboek discriminatie'? 1)

2
Deelt u de mening dat de 26 verhalen van agenten het topje van de ijsberg vormen en dat er grootschalig onderzoek gedaan dient te worden naar de cultuur bij de nationale politie? Zo nee, waarom niet?

3
Welke concrete maatregelen worden er op dit moment door de politieorganisatie genomen om (ervaren) discriminatie en racisme binnen het korps, alsmede grensoverschrijdend discriminerend gedrag, te bestrijden?

4
Is de mate waarin agenten, en meer specifiek agenten met een migrantenachtergrond, grensoverschrijdend discriminerend gedrag ervaren in de afgelopen vijf jaar gestegen of gedaald?

5
Wat is op dit moment de (jaarlijkse) uitstroom van personen met een migrantenachtergrond bij de politie en bij de politieopleiding? Hoe heeft zich dit de afgelopen vijf jaar ontwikkeld? Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van personen zonder migrantenachtergrond?

6
Bent u bekend met het programma 'De kracht van het verschil'? 2) Tot welke concrete maatregelen heeft dit programma geleid?

7
Op welke wijze wordt er onderzocht of de maatregelen die worden genomen in het kader van het genoemde programma ook daadwerkelijk effect sorteren?

8
Benut de politie alle mogelijke maatregelen die aangewend kunnen worden om de gewenste cultuuromslag te bewerkstelligen binnen de politieorganisatie op uitputtende wijze? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, welke aanvullende maatregelen dienen er te worden genomen?

9
Deelt u de mening dat een ‘programma’ van een paar A4’tjes met veel plaatjes, waarin het woord racisme niet eens voorkomt, niet effectief kan zijn om het probleem van discriminatie bij de politie op te lossen? Zo ja, bent u bereid om dit stuk van aanvullende maatregelen en uitbreiding te voorzien? Zo nee, waarom niet?
1) www.nrc.nl/nieuws/2017/11/24/medewerkers-politie-maken-zwartboek-discriminatie- 14215030-a1582552
2) https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerpteksten/algemeen/vi sie-kracht-van-het-verschil-2.pdf
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Den Boer en Paternotte (beiden D66), ingezonden 7 december 2017 (vraagnummer2017Z16738).


Gerelateerd

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het bericht 'Medewerkers maken zwartboek discriminatie'

Het bericht dat medewerkers van de politie een zwartboek discriminatie hebben gemaakt

Begeleiding van pleegouders

Een zwartboek waaruit blijkt dat verzekeraars letselschadezaken niet altijd goed afhandelen

Het zwartboek van Stichting Afkoop Belastingschulden

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het bericht ‘Slachtoffer discriminatie woningmarkt: Het is vernederend’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl