Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht “Blunders Hoornse zedenzaak”Het bericht “Blunders Hoornse zedenzaak”

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16149

2017Z16149 Vragen van het lid Rutte (VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Blunders Hoornse zedenzaak' (ingezonden 23 november 2017)


1
Kent u het bericht 'Blunders Hoornse zedenzaak'? 1)
2
Bent u op basis van de bevindingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid van mening dat hier slechts sprake is van een incident of zijn er ook structurele problemen bij de behandeling van zedenzaken naar boven gekomen?
3
Op welke specifieke punten moet de politie zich blijkens dit incident ontwikkelen en verbeteren, gelet op hetgeen u schrijft in uw brief van 22 november 2017 dat ook dit incident laat zien dat de politie zich voortdurend moet blijven ontwikkelen en verbeteren? Gebeurt dit al voldoende of worden er ook nieuwe acties in gang gezet om te komen tot ontwikkeling en verbetering?
4
Is duidelijk geworden in hoeverre onderbezetting bij de politie en verouderde ict-middelen een rol hebben gespeeld in deze casus?
5
Is het gebruik van ict-middelen in zedenzaken ook een van de punten waarop de politie zich moet ontwikkelen en verbeteren? Zo ja, welke acties worden hiertoe ondernomen?
6
Gelden de verbeteringen in de taakuitvoering op basis van de inzichten van de Inspectie alleen voor het zedenteam Noord-Holland of is bekeken of ook op andere plekken verbeteringen in de taakuitvoering van zedenteams doorgevoerd zouden moeten worden?
7
Is bekeken of andere zedenteams in Nederland ook werken met een duidelijk aanspreekpunt voor slachtoffers? Zo nee, ziet u aanleiding dat alsnog te doen?
8
Op welke manier kunt u waarborgen dat vrouwen die aangifte doen van verkrachting dat direct kunnen doen, een helder aanspreekpunt hebben en dat vanaf de eerste dag actief gewerkt wordt aan de opsporing van de dader?
1) Telegraaf, 22 november 2017
2) “Aanbieding bevindingen Inspectie JenV naar aanleiding van de zedenzaak in Hoorn”, 22 november 2017


Gerelateerd

Het bericht “Blunders Hoornse zedenzaak”

De "Hoornse zedenzaak"

Het bericht ‘Dure blunder van het UWV’

Het bericht dat vermogensbeheerders en grootaandeelhouders zich niet laten leiden door de dividendbelasting voor investeringen in Nederlandse bedrijven

Mogelijke fouten bij het dodelijk drama met Rik van de Rakt als slachtoffer

Achterblijvende lonen

Het bericht ‘Vrouwen hebben genoeg aan veel lagere dosis medicijn tegen hartfalen’

Het bericht ‘Rutte informeert Tweede Kamer onjuist over kunstverkoop Oranjes’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl