Tweedemonitor / Kamervraag / De rulingpraktijkDe rulingpraktijk

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16139

2017Z16139 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de rulingpraktijk (ingezonden 23 november 2017)


1
Hoe kan het, dat veel belastingdeals met multinationals niet conform afspraak uitgewisseld worden met andere landen waarin de multinational belastingplichtig is? 1)
2
Kunt u helder op een rij zetten hoeveel rulings er de afgelopen tien jaar zijn afgegeven, hoeveel daarvan grensoverschrijdende effecten hebben, hoeveel daarvan beoordeeld zijn door het Advance Pricing Agreements (APA) / Advance Tax Rulings (ATR)-team en hoeveel rulings er inmiddels zijn uitgewisseld met andere landen?
3
Klopt het, dat het onderzoek naar de 4000 afgegeven rulings, degenen betreft die beoogd zijn te worden uitgewisseld? 2) Waarom worden niet álle rulings van de afgelopen jaren onderzocht? Kunt u uw antwoord toelichten?
4
Kunt u concreet aangeven wat de reikwijdte van het onderzoek is en welke onderzoeksvragen worden gesteld?
5
Wie doen het onderzoek en welke maatregelen zijn er getroffen teneinde het onderzoek zo onafhankelijk mogelijk te laten plaatsvinden, conform de toezegging in het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen? 3)
6
Wanneer is het onderzoek klaar en stuurt u dit onverwijld naar de Kamer? Zo nee, waarom niet?
7
Wordt in het onderzoek naar de afgegeven rulings ook gekeken waarom een vijfde daarvan niet langs het APA-/ATR-team is gegaan? 4)
8
Hoe verhoudt dat bericht zich tot de antwoorden op Kamervragen waarin wordt geantwoord: "Voor de afgifte van APA’s en ATR’s wordt derhalve zonder meer voldaan aan de aanbeveling die is opgenomen in de Europese richtsnoeren omtrent het twee-paar-ogen-vereiste"? 5)
9
Wanneer is de ruling voor Nike afgegeven en gold toen al de afspraak van het twee-paarogen-principe? Komt de fout voort uit een persoonlijke fout of meer een cultuur waarin duidelijk was dat het principe niet zo nauw genomen werd? Kunt u uw antwoord toelichten?
10
Bent u bereid de beoordeling(en) van de Nederlandse belastingrulingpraktijk door de Gedragscodegroep met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer wordt de beoordeling verwacht?
11
Bent u bereid aan te dringen op een onderzoek of beoordeling naar de implementatie van de richtsnoeren van de Gedragscodegroep? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe houdt u de Kamer op de hoogte van uw inspanningen?
1) https://www.trouw.nl/home/belastingdienst-deelt-rulings-maar-nauwelijks-met-europa-terwijldat-verplicht-is~a31d5d50/
2) Brief over de Paradise Papers, 8 november 2017 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/08/brief-over-paradisepapers
3) Debat Algemeen Financiële Beschouwingen, 9 november 2017
4) https://www.trouw.nl/home/een-afspraak-met-de-belastingdienst-wordt-niet-altijdgecontroleerd~ab4566f5/ 5) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 293

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Nijboer (PvdA), ingezonden 20 november 2017 (vraagnummer 2017Z15871).


Indiener

Renske Leijten (SP)


Gericht

Menno Snel (D66)


Access ( 801 )

Publicatiedatum
23 November 2017
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl