Denk

Fractie Denk is een politieke fractie in de Tweede Kamer van Nederland. Denk is een politieke partij die is opgericht in 2015 en zich richt op de belangen van minderheden in Nederland, met name de Nederlandse moslims. De fractie Denk bestaat uit Kamerleden die namens de Denk-partij zijn verkozen in de Tweede Kamer.

Geschiedenis van Denk:
Denk is opgericht in 2015 door drie voormalige leden van de Partij van de Arbeid (PvdA) - Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk en Farid Azarkan - nadat zij uit de PvdA waren gezet vanwege een conflict over integratie en discriminatie. Denk werd opgericht als een politieke beweging die zich richt op de belangen van de allochtone gemeenschappen in Nederland, met name de Nederlandse moslims. In 2017 nam Denk voor het eerst deel aan de Tweede Kamerverkiezingen en wist drie zetels te behalen, waarmee ze als fractie vertegenwoordigd werden in de Tweede Kamer.

Standpunten en speerpunten van Denk:

Denk heeft verschillende standpunten en speerpunten die zij in de Tweede Kamer nastreven. Enkele van de belangrijkste zijn:
 1. Integratie en discriminatie: Denk zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin discriminatie, racisme en uitsluiting van minderheden wordt bestreden. Ze pleiten voor gelijke kansen en gelijke behandeling van alle burgers, ongeacht hun achtergrond.
 2. Identiteit en diversiteit: Denk benadrukt het belang van culturele diversiteit en identiteit. Ze pleiten voor erkenning van de Nederlandse multiculturele samenleving en willen ruimte geven aan verschillende culturele en religieuze uitingen.
 3. Sociale rechtvaardigheid: Denk zet zich in voor sociale rechtvaardigheid en bestrijding van armoede en ongelijkheid. Ze pleiten voor een eerlijke verdeling van welvaart en willen opkomen voor de belangen van de sociaal-economisch zwakkeren in de samenleving.
 4. Onderwijs: Denk streeft naar gelijke kansen in het onderwijs en wil dat het onderwijs aansluit bij de behoeften van alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Ze pleiten voor diversiteit in het onderwijscurriculum en het bestrijden van discriminatie in het onderwijs.
 5. Buitenlandbeleid: Denk heeft aandacht voor het buitenlandbeleid, met name gericht op landen waar veel Nederlandse allochtonen roots hebben, zoals Turkije en Marokko. Ze pleiten voor een constructieve dialoog met deze landen en willen opkomen voor de belangen van Nederlanders met een migratieachtergrond in deze landen.
 6. Minderhedenbeleid: Denk zet zich in voor een inclusief en effectief minderhedenbeleid in Nederland. Ze pleiten voor maatregelen om discriminatie en racisme tegen te gaan, zoals het versterken van antidiscriminatiewetgeving en het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs voor minderheden.
 7. Zorg en welzijn: Denk heeft aandacht voor zorg en welzijn, met name gericht op de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor minderheden. Ze pleiten voor het waarborgen van culturele sensitiviteit in de zorg en het verbeteren van de gezondheidszorg voor minderheden, bijvoorbeeld door het bevorderen van diversiteit in het zorgpersoneel en het verminderen van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen.
 8. Sociale woningbouw: Denk pleit voor voldoende sociale woningbouw en het waarborgen van betaalbare huisvesting voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Ze zetten zich in voor het tegengaan van discriminatie op de woningmarkt en het bevorderen van diversiteit en inclusie in woonwijken.
 9. Participatie en emancipatie: Denk wil de participatie en emancipatie van minderheden bevorderen. Ze pleiten voor maatregelen om de politieke participatie van minderheden te vergroten, zoals het bevorderen van diversiteit in politieke functies en het betrekken van minderheden bij beleidsvorming en besluitvorming.
 10. Democratische vernieuwing: Denk heeft aandacht voor democratische vernieuwing en pleit voor meer inspraak en betrokkenheid van burgers bij het politieke proces. Ze pleiten voor het bevorderen van directe democratie, zoals referenda en burgerinitiatieven, en het versterken van de democratische rechten van alle burgers, ongeacht hun achtergrond.
 11. Integratie en diversiteit: Denk pleit voor een positieve benadering van integratie en diversiteit in Nederland. Ze zetten zich in voor het bevorderen van inclusie en het tegengaan van discriminatie op basis van afkomst, religie of culturele achtergrond. Denk pleit voor een actief integratiebeleid dat gericht is op wederzijds respect, gelijke kansen en volwaardige participatie van alle burgers in de Nederlandse samenleving.
 12. Onderwijs: Denk heeft aandacht voor onderwijs en pleit voor gelijke kansen in het onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Ze zetten zich in voor het bevorderen van diversiteit in het onderwijspersoneel en het verminderen van kansenongelijkheid. Denk pleit ook voor aandacht voor de culturele achtergrond en identiteit van leerlingen in het onderwijs.
 13. Arbeidsmarkt: Denk pleit voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor alle burgers, ongeacht hun achtergrond. Ze zetten zich in voor het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en het bevorderen van diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven en bij de overheid.
 14. Mensenrechten: Denk heeft aandacht voor mensenrechten, zowel in Nederland als internationaal. Ze pleiten voor het respecteren en bevorderen van mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en gelijke behandeling, voor alle burgers, ongeacht hun achtergrond. Denk zet zich ook in voor het bevorderen van mensenrechten in internationale betrekkingen en conflictoplossing.
 15. Sociale rechtvaardigheid: Denk pleit voor sociale rechtvaardigheid en het bestrijden van ongelijkheid in Nederland. Ze zetten zich in voor een eerlijke inkomensverdeling, een sterk sociaal vangnet en goede sociale voorzieningen voor alle burgers, met extra aandacht voor kwetsbare groepen.

Zetelverloop

Totale deelnames: 3


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
2017 216.147 3 / 150
2021 211.237 3 / 150
2023 0 3 / 150

Giftenoverzicht

giftenoverzicht nog niet bekend

Andere Leden (1)