Kabinet

Rutte IV

Minister-president: Mark Rutte
Viceministerpresidenten: S. Kaag (d66) W. Hoekstra (cda) Drs. C.J. Schouten (christenunie)

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet, als opvolger van het kabinet-Rutte III. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president. Het kabinet-Rutte IV is een meerderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kan rekenen op een geringe meerderheid.

Coalitieakkoord
Het bevatte onder meer afspraken over een versnelling van de Nederlandse klimaatambities (55% CO2-reductie in 2030), aanpassing van kinderopvangbekostiging, voorbereidingen voor nieuwe kerncentrales en invoering van het rekeningrijden vanaf 2030, versnelde stikstofreductie (-50% in 2030), afschaffen van de verhuurderheffing, verdere regulering van de vrije huursector, versterking van de sociale advocatuur, gelijktrekken van de lerarensalarissen in het basisonderwijs met die van het middelbaar onderwijs, een terugkeer van de basisbeurs, verhoging in termijnen wettelijk minimumloon met 7,5% en meer geld voor defensie.

Het kabinet Rutte IV bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. De VVD leverde acht ministers en drie staatssecretarissen, D66 zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en een staatssecretaris. Het kabinet telt een recordaantal vrouwen. Voor het eerst zijn er evenveel vrouwen als mannen minister. Het percentage vrouwen in het gehele kabinet (ministers en staatssecretarissen) bedraagt 48%. Er zijn twee ministers en één staatssecretaris in het kabinet met een niet-westerse achtergrond.


Ministers


Mark Rutte (VVD)

Minister-president, minister van Algemene Zaken

Sigrid Kaag (D66)

Minister van Financiën, viceminister-president

Wopke Hoekstra (CDA)

Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president

Kajsa Ollongren (D66)

Minister van Defensie

Carola Schouten (CU)

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president

Dilan Yeṣilgöz-Zegerius (VVD)

Minister van Justitie en Veiligheid

Hanke Bruins Slot (CDA)

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hugo de Jonge (CDA)

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Liesje Schreinemacher (VVD)

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Micky Adriaansens (VVD)

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Rob Jetten (D66)

Minister voor Klimaat en Energie

Mark Harbers (VVD)

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Piet Adema (CU)

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD)

Minister voor Natuur en Stikstof

Franc Weerwind (D66)

Minister voor Rechtsbescherming

Robbert Dijkgraaf (D66)

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ernst Kuipers (D66)

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dennis Wiersma (VVD)

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Conny Helder (VVD)

Minister voor Langdurige Zorg en Sport

Karien van Gennip (VVD)

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Staatssecretarissen


Alexandra van Huffelen (D66)

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Christophe van der Maat

Staatssecretaris van Defensie

Hans Vijlbrief (D66)

Staatssecretaris Mijnbouw

Marnix van Rij

Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst

Aukje de Vries (VVD)

Staatssecretaris Toeslagen en Douane

Vivianne Heijnen (VVD)

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Eric van der Burg (VVD)

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gunay Uslu (D66)

Staatssecretaris Cultuur en Media

Maarten van Ooijen (VVD)

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport