De overbelasting van de spoedeisende hulp in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Publicatiedatum:
20 Juni 2019
2019Z12807

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z12807


Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over de overbelasting van de spoedeisende hulp in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) (ingezonden 20 juni 2019)

1.

Heeft u kennisgenomen van de zorgen over de grote drukte op de spoedeisende hulp van het LUMC, waardoor patiënten vaak niet de zorg zouden krijgen die ze nodig hebben? 1)

2.

Kunt u per spoedeisende hulppost in de regio Leiden/Den Haag aangeven hoeveel personen er per jaar worden behandeld? Kunt u in dit overzicht tegelijk aangeven wat het niveau van deze spoedeisende hulppost is?

3.

Deelt u de mening dat de zorg georganiseerd moet worden op basis van de zorgbehoefte in de regio?

4.

Zijn voor deze regio intussen de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschikbaar, conform de motie Van den Berg? 2) Kunt u deze informatie met de Kamer delen?

5.

Klopt het dat u nu al handhaaft op de verplichting die bij algemene maatregel van bestuur opgelegd zal worden om bij toekomstige wijzigingen in het aanbod van acute zorg in de regio te overleggen? Op welke wijze handhaaft u daarop en welk instrumentarium heeft u daarvoor?

6.

Kunt u aangegeven welke overleggen er hebben plaatsgevonden tussen de directie van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de directie van het LUMC over de wijzigingen als gevolg van de voorgenomen sluiting van de spoedeisende hulp in Bronovo?

7.

Kunt u tevens aangeven welke overleggen er met u hebben plaatsgevonden over de toekomstige inrichting van de acute zorg in de regio Leiden/DenHaag?

1) Nieuwsuur, “Personeel spoedeisende hulp LUMC: patiëntenzorg in gevaar”, 18 juni 2019

2) Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2018 -2019, kamerstuk 31016, nr. 133.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van van het lid Ploumen (PvdA), ingezonden 19 juni 2019 (vraagnummer 2019Z12594) en van het lid Van Gerven (SP), ingezonden 20 juni 2019 (vraagnummer 2019Z12797)


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen