Het nieuws dat op Marktplaats illegale verkoop van glyfosaat plaatsvindt

Publicatiedatum:
27 November 2017
2017Z16313

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z16313 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het nieuws dat op marktplaats illegale verkoop van glyfosaat plaatsvindt. (ingezonden 27 november 2017).


Vraag 1
Bent u bekend met het door de werkgroep NL Gifvrij en Greenpeace uitgevoerde onderzoek naar verkoop van glyfosaatproducten via Marktplaats? Wat is uw reactie op dit onderzoek?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat online verkoop van bestrijdingsmiddelen, zeker wanneer ze illegaal zijn, onwenselijk is en moet worden tegengegaan? Zo ja, welke stappen bent u bereid te nemen om dit te bewerkstelligen tegen tussenhandelaar Marktplaats?
Vraag 3
Deelt u de mening dat dit aanleiding is om over te gaan op een verbod op glyfosaat voor de particuliere markt (bijvoorbeeld hobbytuinders) en hier ook conform de uitspraken van het Europees parlement in Europees verband voor te pleiten?
Vraag 4
Welke specifieke maatregelen gaat u nemen tegen aanbieders van in Nederland illegale glyfosaathoudende middelen, waarvan bijvoorbeeld het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de toelating heeft ingetrokken?
Vraag 5
Op welke wijze heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tot nu toe opgetreden tegen aanbieders van illegale glyfosaathoudende middelen? Hoeveel controles hebben plaatsgevonden en hoeveel processenverbaal zijn opgesteld in het afgelopen jaar op dit gebied?
http://www.greenpeace.nl/2017/Publicaties/Landbouw/Rapport-Illegale-handel-glyfosaat-opMarktplaats/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen