Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’


Gekoppelde kamervragen

Het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus ’ (26 februari 2019)
Publicatiedatum:
5 April 2019
2019D14243

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele Link


Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen die de leden Dijkstra (VVD) en Schonis (D66) hebben gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat respectievelijk over berichten in de pers over illegaal lozen van giftige stoffen door tankschepen (ingezonden 22 februari) en over het bericht “Provinciaal verbod is een wassen neus” (ingezonden 26 februari).

Overigens hoop ik u in de tweede helft van april te kunnen informeren over de voortgang van de werkzaamheden in de Taskforce. Hierover is onlangs met alle bij het verbod op varend ontgassen betrokken partijen gesproken in de High level meeting. Daarbij werd het van belang geacht om de uitkomsten van dit overleg als een gezamenlijk resultaat breed te verspreiden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


2019Z03820

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’. (Ingezonden 26 februari 2019)

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’ [1] en ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’? [2]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kent u de verontrustende feiten die in deze artikelen worden geschetst en hoe beoordeelt u deze? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 2

Deze artikelen zijn mij bekend.

Om het varend ontgassen zo snel mogelijk overal in Nederland te stoppen is op voorstel van Nederland het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag aangepast. Met het besluit van juni 2017 wordt het varend ontgassen van de meeste gevaarlijke stoffen op termijn verboden. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie in nationale regelgeving die nog in mei aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Vraag 3

Deelt u de mening dat nu het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN-verdrag) per 1 januari 2019 binnenvaartschepen verbiedt om te ontgassen rondom sluizen en dichtbevolkte gebieden er ook door het Rijk anticiperend opgetreden moet worden op het ontgassen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Nee, er is voor het Rijk geen wettelijke grondslag om anticiperend tegen ontgassen op te treden op grond van de aanpassing in het ADN. Dit geldt ook voor alle andere verdragstaten waar dit jaar deze aanpassing van het ADN van kracht wordt.

Het ADN verbiedt namelijk het ontgassen niet in het algemeen, maar stelt voorwaarden waaraan tijdens het ontgassen moet worden voldaan.

Wel zal op basis van het ADN de regelgeving in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden aangescherpt. Hierdoor kan vanaf de tweede helft van dit jaar in dichtbevolkte gebieden en bij bruggen en sluizen, inclusief voorhavens niet meer worden ontgast.

In de taskforce ontgassen wordt op dit punt door RWS, de ILT en de provinciale handhavingsdiensten gezamenlijk een thema-actie voorbereid in de tweede helft van dit jaar.

Vraag 4

Deelt u de mening dat het lozen van kankerverwekkend gas van schepen zo snel mogelijk gestopt moet worden in Nederland en dat anticiperend handhaven noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Inderdaad het uitstoten van carcinogene stoffen moet zo snel mogelijk worden gestopt. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de benodigde regelgeving en praktische voorwaarden voor de uitvoering eind dit jaar af te ronden. Mijn streven is om in 2020 de betreffende regelgeving in werking te kunnen laten treden.

Daarbij wordt verwezen naar de antwoorden die eerder op 20 november 2018 aan uw Kamer zijn gezonden naar aanleiding van op 25 oktober 2018 gestelde vragen van de leden Wassenberg en Teunissen (beide PvdD), het lid Laçin (SP) en de leden Von Martels en Geurts (beiden CDA) [3].

Vraag 5

Welke bevoegdheden en middelen heeft u om een eind te maken aan deze gevaarlijke praktijken en welke bent u bereid in te zetten?

Antwoord 5

Voor een totaal en algemeen verbod op het varend ontgassen moet eerst een juridische basis bestaan op grond waarvan kan worden gehandhaafd. In dit geval is dat bij het in werking treden van het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit. Daarna kan via de bestaande systematiek in dit besluit worden gehandhaafd. Voor de handhaving zijn RWS en ILT de aangewezen diensten. Verder kan voor wat betreft de handhaving van de bestaande wetgeving worden verwezen naar het onder 3 gegeven antwoord met betrekking tot de thema actie.

Vraag 6

Kunt u toelichten welke stappen u samen met Rijkswaterstaat gaat nemen om provincies te ondersteunen in hun provinciale ontgasverboden, het ADN-verdrag kracht bij te zetten en zo snel mogelijk te komen tot gezamenlijke handhaving om deze illegale lozingen te stoppen?

Antwoord 6

Zie de antwoorden op de vragen 2 en 3.

Overigens is handhaving pas aan de orde na het in werking treden van een verbod. Op dit moment is geen sprake van illegale lozingen tenzij deze plaatsvinden in dichtbevolkte gebieden of bij bruggen en sluizen.[1] De Gelderlander, ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal, 23 oktober 2018 (https://www.gelderlander.nl/home/tankers-lozen-elke-dag-illegaal-kankerverwekkend-gas-vanaf-de-waal~a7ebac6e/)

[2] De Gelderlander, ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus’, 23 februari 2019 (https://www.gelderlander.nl/home/provinciaal-ontgasverbod-is-een-wassen-neus~a297074b/)

[3] Kamervragen 2018, 2018D55057, 2018D55058 en 2018D55059


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen