Het bericht ‘Mensenrechten in Iran gruwelijk geschonden’

Publicatiedatum:
4 April 2019
2019Z06734

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Buitenlandse Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Stef Blok VVD
Gericht


2019Z06734

Vragen van de leden Karabulut (SP), Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Mensenrechten in Iran gruwelijk geschonden’(ingezonden 4 april 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Mensenrechten in Iran gruwelijk geschonden’? 1)

2

Kunt u ingaan op de verslechterende mensenrechtensituatie in Iran na de atoomdeal? Zo nee, waarom niet?

3

Deelt u de zorgen over het toenemende aantal executies en het toenemende harde optreden van de Iraanse overheid?

4

Hoe denkt u over het optreden van de zedenpolitie in Iran?

5

Welke middelen heeft u om het Iraanse regime te wijzen op de internationale verplichtingen tot het naleven van de mensenrechten? Op welke wijze zet u deze middelen in?

6

Heeft u zich, al dan niet in Europees verband, uitgelaten over de benoeming van de Ebrahim Raesi tot hoofd van de Iraanse rechterlijke macht? Zo nee, waarom niet?

7

Wat zegt deze benoeming over de onafhankelijkheid val de Iraanse rechterlijke macht?

8

Op welke manier gaat u aandacht vragen in internationaal en EU-verband voor de toenemende repressie in Iran?

1) AD/Haagsche Courant dd 30 maart jl


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen