Het artikel ‘Zo had ze beter kunnen sterven’

Publicatiedatum:
21 Januari 2019
2019Z00854

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over het artikel «Zo had ze beter kunnen sterven» (ingezonden 21 januari 2019).

Vraag 1

Kent u het artikel «Zo had ze beter kunnen sterven»?1 Zo ja, wat vindt u er van?

Vraag 2

Klopt het dat na het uitbrengen van het hernieuwde onderzoek en het standpunt door het Zorginstituut (maart 2016) het Zorginstituut met de betrokken partijen het gesprek is aangegaan over de voorwaardelijke toelating van de vroege intensieve neurorevalidatie (VIN)?

Vraag 3

Welke knelpunten moesten er voor een voorwaardelijke toelating worden opgelost in de zorg voor patiënten (25 jaar en ouder) met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na een coma?

Vraag 4

Welke afspraken (juni 2018) zijn er vervolgens tussen partijen gemaakt om de gesignaleerde knelpunten verder te verkennen om concrete acties om deze aan te pakken?

Vraag 5

Hoe ver staat het momenteel met de uitvoering van deze acties?

Vraag 6

Kunt u aangeven of en zo ja wanneer er sprake zal zijn van een voorwaardelijke toelating van de VIN tot het basispakket?


X Noot
1

PZC, d.d. 19 november 2018.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen