Collectief beheer bij Video on Demand

Publicatiedatum:
21 December 2018
2018Z24661

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Rechtsbescherming

Download kamerstuk
Officiele link

Peter Kwint SP
Indiener


2018Z24661

Vragen van de leden Kwint (SP) en Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over collectief beheer bij Video on Demand (ingezonden 21 december 2018)

1

Herinnert u zich uw reactie op de motie van de leden Kwint en Buitenweg over een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand (Kamerstuk 29838, nr. 97) ingediend tijdens het VAO Auteursrecht op 20 november 2018? 1)

2

In hoeveel bestaande afspraken tussen collectieve beheersorganisaties wordt nu niet betaald voor Amerikaanse rechthebbenden? Is er een beletsel een dergelijke afspraak ook te maken voor Video on Demand?

3

Hoe groot is de bestaande geldstroom naar het buitenland als gevolg van collectief beheer en hoe groot zou een dergelijke geldstroom zijn indien Amerikaanse rechthebbenden niet betaald zouden worden volgens collectief beheer?

4

Op welke internationale afspraken doelt u als u zegt dat er “over bijvoorbeeld lineair […] internationale afspraken die twee kanten opgaan” zijn “waardoor je dus een eerlijk systeem hebt”? Ziet u in het pleidooi van makers aanleiding initiatief te nemen tot vergelijkbare internationale afspraken op het gebied van Video on Demand?

5

Bent u bekend met de wettelijke verankering van collectief beheer voor Video on Demand in diverse Europese landen en kunt u aangeven waarom deze vormen van collectief beheer werken zonder dat bovengenoemde internationale afspraken van kracht zijn?

6

Zijn alle Nederlandse distributeurs van Video on Demand momenteel aangesloten bij de vrijwillige collectief beheerafspraken tussen producenten- en distributeursvereniging RODAP en NORMA, de belangenbehartiger voor kunstenaars? Zo nee, welk deel van deze distributeurs betaalt nu langs andere weg voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal?

7

Op welke wijze zijn partijen als Netflix nu gehouden aan de afspraken tussen RODAP en NORMA over de vergoedingen voor rechthebbenden? Welk bedrag hebben Netflix en andere niet bij RODAP aangesloten distributeurs aan de collectieve beheersorganisaties overgemaakt als compensatie voor door hen uitgezonden materiaal sinds het sluiten van deze overeenkomst?

1) Handelingen Tweede Kamer 2018-2019, 28


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen