Het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg

Publicatiedatum:
21 November 2018
2018Z21674

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z21674

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister voor Medische zorg over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg (ingezonden 21 november 2018)

1

Kent u het artikel “Inkoop ziekenhuiszorg is ridicuul en niet-transparant circus”? Bent u het eens met deze uitspraak? Zo nee, waarom vindt u dat de inkoop van ziekenhuiszorg wel transparant en goed geregeld is?

2

Deelt u de mening dat het in een systeem zonder transparantie over prijs en kwaliteit niet mogelijk is toezicht te houden op prijs en kwaliteit en er dus een risico is dat verzekerden te veel betalen voor onvoldoende kwaliteit? Zo nee, kunt u uitgebreid uitleggen waarom u vindt dat zonder transparantie toch een goede prijs-kwaliteit van zorg gegarandeerd is?

3

Wat is het voordeel van het feit dat ziekenhuizen verschillende tarieven krijgen voor dezelfde behandeling? Is er een voordeel voor verzekerden? Is er een voordeel qua prijs of kwaliteit van zorg of is het enige voordeel dat dit past binnen het systeem van marktwerking?

4

Bent u het eens met de stelling van de heer van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk, dat er volledige transparantie moet komen of dat de NZa de tarieven moet vaststellen? Zo nee, waarom niet? Welke argumenten hebt u tegen volledige transparantie en welke tegen de mogelijkheid dat de NZa de tarieven vaststelt?

5

Hoeveel en welke ziekenhuizen, buiten het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk, kunnen gedupeerd worden door dit systeem van niet transparante prijs en kwaliteit?

6

Kunt u uitleggen waarom u vindt dat de ziekenhuiszorg een markt is?

1) Zorgvisie 20 november 2018, “Inkoop ziekenhuiszorg is ridicuul en niet-transparant circus”


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen