Vervuilde grond die illegaal is gebruikt onder Barneveldse nieuwbouwwijken

Publicatiedatum:
7 November 2018
2018Z20329

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link

Jaco Geurts CDA
Indiener


2018Z20329

Vragen van de leden Von Martels en Geurts (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over vervuilde grond die illegaal is gebruikt onder Barneveldse nieuwbouwwijken. (ingezonden 7 november 2018)

1

Bent u bekend met de berichtgeving dat vervuilde grond illegaal is gebruikt onder Barneveldse nieuwbouwwijken? 1) 2)

2

Kunt u aangeven welke overheidspartijen hierbij betrokken zijn of hadden moeten worden en welke rol zij hierbij hebben? Kunt u hierbij expliciet aangeven wie het bevoegd gezag is met betrekking tot de vergunningverlening?

3

Wanneer was het rapport van de Omgevingsdienst in Gelderland gereed? En wanneer is naar aanleiding hiervan gehandeld? Zat hier enige tijd tussen, en zo ja, waarom was dit? Wordt in dit proces ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) betrokken?

4

Kunt u zorgen voor een tijdlijn waarin de verschillende stappen en actoren inzichtelijk worden gemaakt?

5

Is het mogelijk dat u inzichtelijk maakt welke risico’s er zijn voor de gezondheid van mensen die hier wonen? En zo nee, kunt u aangeven op welke termijn de betrokken inwoners hier wel concrete antwoorden op kunnen verwachten?

6

Kan aangegeven worden waar de grond vandaan kwam, welke route het heeft afgelegd en waar het in die route (allemaal) mis is gegaan?

7

Welke Wet- en regelgeving is van toepassing als het gaat om het hergebruik van grond? Is er voor het hergebruik van grond, net zoals bij het verontdiepen van plassen, een handreiking voor handen? Zo ja, in hoeverre wordt deze gebruikt en nageleefd? Zo nee, wat is de reden dat dit niet voor handen is?

8

Hoeveel bedrijven zijn er in Nederland die grond verwerken en/of in grond handelen? Hoe vaak worden deze door de ILT bezocht? Bent u voornemens in het kader van risicogericht toezicht deze bedrijven op korte termijn extra door te lichten?

9

Bent u bekend met het bericht dat de provincie Gelderland een strafrechtelijk onderzoek wil naar de grondkwestie? 2) Wat betekent dit concreet voor de getroffen inwoners van de gemeente Barneveld? Wanneer is het Openbaar Ministerie voor het eerst bij deze zaak betrokken geraakt en wat heeft dit voor gevolgen voor de handhaving?

1) Zembla, 5 november 2018, "Vervuilde grond illegaal onder Barneveldse nieuwbouwwijken" ( https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/vervuilde-grond-illegaal-onder-barneveldse-nieuwbouwwijken )

2) Omroep Gelderland, 5 november 2018, "'Vervuilde grond gebruikt in wijken Barneveld', afvalbedrijf Vink opnieuw onder vuur" https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2357093/Vervuilde-grond-gebruikt-in-wijken-Barneveld-afvalbedrijf-Vink-opnieuw-onder-vuur

3) Brabantse Krant, 6 november 2018, "Provincie wil strafrechtelijk onderzoek naar grondkwestie Vink" ( https://barneveldsekrant.nl/lokaal/provincie-wil-strafrechtelijk-onderzoek-naar-grondkwestie-vink-509500 )


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen