Het bericht ‘EU zet bij grenscontrole dubieuze leugendetectie in’

Publicatiedatum:
7 November 2018
2018Z20327

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Veiligheid en Justitie

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z20327

Vragen van het lid Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘EU zet bij grenscontrole dubieuze leugendetectie in’(ingezonden 7 november 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘EU zet bij grenscontrole dubieuze leugendetectie in’? 1)

2

Kunt u bevestigen dat het hier het IBORDER CTRL project betreft?

3

Deelt u de mening van de Europese Commissie (EC) dat het een "success story" is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u bevestigen dat het onder 2 genoemde project gestoeld is op een bedrag in de begroting van de EC ter hoogte van 4,5 miljoen euro? Betreft dit een eenmalige financiering of een structurele financiering? Welke voorwaarden stelt Nederland als lidstaat van de Europese Unie (EU) aan de financiering van dit project?

5

Welk bedrijf is of welke bedrijven zijn gemoeid met het onder 2 genoemde project?

6

Kunt u aangeven welke EU-lidstaten in de Europese Raad dit project ondersteunen?

7

Kunt u aangeven welke EU-lidstaten participeren in de uitvoering van het project?

8

Kunt u aangeven welke EU-lidstaten interesse hebben deel te nemen aan het project? Bent u ook geïnteresseerd Nederland mee te laten doen? Zo ja, waarom?

9

Heeft het project voorafgaand aan de implementatie een ethische toetsing ondergaan? Welke voorwaarden zijn er verder aan de pilot verbonden en welke waarborgen zijn ingebouwd?

10

Heeft de High-Level Expert Group Artificial Intelligence aanbevelingen gedaan ten aanzien van de toepassing van ethische richtlijnen aangaande het project? Is het project voorafgaand aan de tenuitvoerlegging getoetst op de naleving van het EU Handvest Grondrechten?

11

Kunt u bevestigen dat een objectief validatieproces heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van het project? Zo ja, hoe zag dit validatieproces er uit?

12

Kunt u bevestigen dat het project getoetst is op slechts 34 proefpersonen? Kunt u bevestigen dat de nauwkeurigheid van het leugendetectie-systeem is vastgesteld op 76%? Zo ja, vindt u dit een voldoende basis om het project in drie EU-lidstaten van start te laten gaan, waar veel reizigers onterecht geprofileerd zullen worden? Was u van deze cijfers op de hoogte toen dit aanbod kwam in de RAZ/JBZ-raden?

13

Kunt u ingaan op de wetenschappelijke fundering van dit project? Kunt u daarbij expliciet ingaan op de opmerkingen van de wetenschappers die in het artikel worden aangehaald die onder andere stellen dat “dit kan leiden tot implementatie van pseudowetenschappelijke grenscontrole”? Bent u van mening dat dergelijke technologie alleen ingezet mag worden na wetenschappelijke validatie? Zo nee, waarom niet?

14

Kunt u motiveren waarom dit project wordt ingezet aan de buitengrens van de EU? Is het project primair bedoeld irreguliere migratie tegen te gaan of is het bedoeld criminaliteit en/of terrorisme te reduceren? Wat zijn de verwachte effecten?

15

Deelt u de mening dat geen sprake kan zijn van illegale immigratie totdat feitelijk is vastgesteld door migratie-autoriteiten in een van de EU-lidstaten dat hier daadwerkelijk sprake van is?

1) Volkskrant 2 november 2018; https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eu-zet-omstreden-ai-leugendetector-in-bij-grenscontrole~b169bb03/


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen