Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over de artikelen ‘Brandbrief na heftige ziektegevallen in Brabant: niemand controleert waterzuivering op legionella’ en ‘Man uit Boxtel doodziek door legionella uit een waterzuivering: 'Ik heb echt kantje boord ge

Publicatiedatum:
18 Oktober 2018
2018D50199

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele Link

Bruno Bruins VVD
IndienerGeachte voorzitter,

Hiermee bied ik u, mede namens de minister van Medische Zorg, de antwoorden aan op de Kamervragen (2018Z16899, ingezonden 26 september 2018) van het lid Van Brenk (50-Plus) en de aanvullende Kamervragen (2018Z17144, ingezonden 28 september 2018) van het lid Van Kooten - Arissen (PvdD) over de artikelen ‘Brandbrief na heftige ziektegevallen in Brabant: niemand controleert waterzuivering op legionella’ en ‘Man uit Boxtel doodziek door legionella uit een waterzuivering: 'Ik heb echt kantje boord gelegen'’.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


Vragen van het lid Van Brenk (50-Plus) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, over het gebrek aan toezicht op legionella afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties (ingezonden 26 september 2018)

Vraag 1

Bent u bekend met de artikelen ‘Brandbrief na heftige ziektegevallen in Brabant: niemand controleert waterzuivering op legionella’ [1] en ‘Man uit Boxtel doodziek door legionella uit een waterzuivering: 'Ik heb echt kantje boord gelegen'’?[2]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het bericht van het Brabants Dagblad dat er bij biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties van bedrijven nog altijd geen controle op legionella plaatsvindt, terwijl er al vorig jaar in Boxtel meerdere mensen ernstig ziek zijn geworden als gevolg van aanwezigheid van deze bacterie in een dergelijke installatie?

Antwoord 2

Legionella komt van nature voor in grond- en oppervlaktewater en biologische waterzuiveringsinstallaties bestaan al vele tientallen jaren. Directe verspreiding over grotere afstand vanuit een waterzuiveringsinstallatie was nog niet eerder aangetoond. Er zijn daarom geen normen voor Legionella bij waterzuiveringsinstallaties waarop controle kan plaatsvinden.

Vraag 3

Klopt het dat de bevoegde gezagen (gemeente en/of provincie) de Omgevingsdienst nog geen opdracht gegeven hebben voor inspectie? Zo ja, waarom is dit nog niet gebeurd?

Antwoord 3

Ik verwijs hiervoor naar mijn brief aan uw Kamer met uitgebreide toelichting, die u bijgevoegd bij deze beantwoording vindt.

Vraag 4

Welke van de betrokken partijen (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de provincie, de gemeenten, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de Omgevingsdiensten en het Waterschap) is naar uw oordeel nu aan zet, aangezien in het artikel wordt gesteld dat zij nu naar elkaar kijken in afwachting van de te zetten stappen?

Antwoord 4

Allereerst zijn de betrokken bedrijven zelf primair aan zet. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid om nadelige gevolgen voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Dit volgt uit de algemene zorgplicht in de Wet milieubeheer. Daarnaast kunnen de bevoegde gezagen extra eisen opleggen aan de afvalwaterzuiveringen, in afstemming met de GGD en de omgevingsdiensten.

Vraag 5

Deelt u de stelling dat bedrijven die hun afvalwater moeten zuiveren voordat dit op het oppervlaktewater geloosd mag worden een goede zaak is, maar dan daar geen andere problemen uit moeten voortkomen? Deelt u de stelling dat de andere problemen een potentieel groot gevaar vormen voor de volksgezondheid, gezien de ernst van de Veteranenziekte, die veroorzaakt wordt door de legionellabacterie? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 5

Vanzelfsprekend moeten nieuwe problemen voor volksgezondheid en milieu als gevolg van het zuiveren van afvalwater waar mogelijk voorkomen worden. Het was tot voor kort onbekend dat bepaalde typen afvalwaterzuiveringen een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. Nu dit verband wel gelegd kan worden, is het zaak om verdere gezondheidsrisico’s te voorkomen. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt tussen de bevoegde gezagen, de omgevingsdiensten, het RIVM, het ministerie van IenW en het ministerie van VWS.

Vraag 6

Klopt het dat er (nog) geen zicht is op hoeveel zuiveringsinstallaties het betreft?

Antwoord 6

Dat klopt en heeft vooral te maken met het feit dat nog niet alle gegevens bekend zijn van de biologische afvalwaterzuiveringen. In mijn bijgevoegde brief aan uw Kamer vindt u hierover een nadere toelichting.

Vraag 7

Deelt u tevens de stelling dat er op de kortst mogelijke termijn actie moet worden ondernomen, bijvoorbeeld door inspectie, controles en zo nodig andere preventieve maatregelen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 7

Ja, die actie wordt door de bevoegde gezagen ook ondernomen. Daarnaast zullen de omgevingsdiensten, zoals hierboven ook aangegeven, op korte termijn starten met een onderzoek naar risicofactoren en aanpak. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met inzet van het RIVM en ondersteund door het ministerie.
[1] Brabants Dagblad, 22 september 2018, "Brandbrief na heftige ziektegevallen in Brabant: niemand controleert waterzuivering op legionella" (https://www.bd.nl/boxtel/brandbrief-na-heftige-ziektegevallen-in-brabant-niemand-controleert-waterzuivering-op-legionella~ab641699/)

[2] Brabants Dagblad, 22 september 2018, "Man uit Boxtel doodziek door legionella uit een waterzuivering: 'Ik heb echt kantje boord gelegen'" (https://www.bd.nl/boxtel/man-uit-boxtel-doodziek-door-legionella-uit-een-waterzuivering-ik-heb-echt-kantje-boord-gelegen~a7e07319/)


Relevant


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 364
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen